สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจันทาราม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงนุสริน  กิ่งจันทร์มล
 
1. นายประยุทธ  วันทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  เทียมดง
 
1. นายประยุทธ  วันทา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.3 เงิน 10 1. นางสาวบุษบา  เนาวรัตน์
 
1. นางสาวกนิษฐา  บุญน้อย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายยุทธนา  อริกุล
 
1. นางสาวกันยา  พิมมาศ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กำพลศรี
 
1. นางสาวประภาพรรณ  สืบทรัพย์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 79 เงิน 11 1. นางสาวกาญจนา  นามเกษ
2. นายพงษ์พิทักษ์  ลครศรี
3. นายพิทักษ์พงศ์  พรมลี
4. นางสาวมณฑกานต์  ผุยพันธ์
5. นายสิทธิพล  แทนพันธ์
6. นายเจมย์ศิลา  จันทร์ถอด
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ศรีชาติ
2. นางสาวสุนันทา  คำเบา
3. นางสาวกนิษฐา  บุญน้อย