สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจันทาราม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิตยา  หินทอง
2. เด็กชายสถาพร  คำเพ็ชร
 
1. นางสาวกนิษฐา  บุญน้อย
2. นางสาวประภาพรรณ  สืบทรัพย์์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.71 ทอง 7 1. นายศิริราช  สายทอง
2. นางสาวเรวดี  สวัสดิ์ชัย
 
1. นางสาวกนิษฐา  บุญน้อย
2. นางสาวประภาพรรณ  สืบทรัพย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิราภรณ์  ขันทอง
 
1. นางสาวกนิษฐา  บุญน้อย