สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ลงคลัง
 
1. นางเพ็ญพะนอ  อินทรสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 15 1. นางสาวสุกัญญา  ผลมาก
 
1. นางณีรวรรณ์  สีดาว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอรรถวัน  บุญศรี
 
1. นางเพ็ญพะนอ  อินทรสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.3 ทอง 12 1. นางสาวสุธิตา  สุคะตะ
 
1. นางณีรวรรณ์  สีดาว
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐธิดา  พรมประดิษฐ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีกุล
3. นางสาวโชติมณี  พิมพิสาร
 
1. นางณีรวรรณ์  สีดาว
2. นางเพ็ญพะนอ  อินทรสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 18 1. เด็กหญิงดุสิดา  เพ็ชรพร
2. เด็กหญิงศิญารัตน์  พิมพ์เครือ
 
1. นางเพ็ญพะนอ  อินทรสุข
2. นางณีรวรรณ์  สีดาว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 17 1. นางสาวชมัยพร  พรหมประดิษฐ์
2. นางสาววณิชา  พิมพ์เครือ
 
1. นางณีรวรรณ์  สีดาว
2. นางเพ็ญพะนอ  อินทรสุข
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรุ่งวารินทร์  สมมุติ
 
1. นางสุภาพ  สุทธิสน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 16 1. นางสาวนุชรา  สุวรรณมาโจ
 
1. นายสมศักดิ์  บุญมา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงชนิตา  เกตุฐิน
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ขันทอง
 
1. นางสุภาพ  สุทธิสน
2. นางวิรัลพัชร  เลิศจิราพัฒน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปวีณรัตน์  สุทธิสนธ์
2. เด็กหญิงศิรินันท์  บัวจันทร์
3. เด็กหญิงอินทิรา  คำเพราะ
 
1. นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว
2. นางสาวนครินทร์  คำผง
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนิศร  มณีโชติ
2. เด็กหญิงฐิติพร  โสรส
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พัดแก้ว
 
1. นางสาวนครินทร์  คำผง
2. นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 19 1. นางสาวพิกุลแก้ว  เกษี
2. นางสาวอรัญญา   ทรงกลด
3. นางสาวอัจฉรา  โสภาพ
 
1. นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว
2. นางสาวนครินทร์  คำผง
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 5 1. เด็กชายชุติพนต์  ขอดประนาม
2. เด็กชายศิริชัย  เจริญศรี
3. เด็กชายเชิดชัย  ท้องที่
 
1. นางสาวนครินทร์  คำผง
2. ว่าที่ร้อยเอกไพรัตน์  ทองละมุล
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.75 เงิน 6 1. นางสาวนิภาวดี  ยอดจักร
2. นางสาวสุปรียา  โพธิ์อุดม
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีกุล
 
1. นางสาวนครินทร์  คำผง
2. นางกมลพรรณ  คำขันธ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.94 ทองแดง 11 1. เด็กชายยุทธศักดิ์  พรมเมือง
2. เด็กชายราเชนทร์  อุดด้วง
 
1. นางสาวนครินทร์  คำผง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โสภาพ
2. เด็กหญิงตมิลตรา  เเสงตะวัน
3. เด็กหญิงปัทมา  สิงห์เทพ
4. เด็กหญิงศิญารัตน์  พิมพ์เครือ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  อัฐเเปล
 
1. นางนิภา  จันทร์ละออ
2. นางสาวภัทรา  ชมศิริ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 9 1. นางสาวสมไสว  หนองม่วง
2. นางสาวสุดา  กินนะลี
3. นางสาวสุดารัตน์  หนองไร่
4. นางสาวเกษรา  ทองไม้
5. นางสาวโสภา  สีดาชาติ
 
1. นางนิภา  จันทร์ละออ
2. นางสาวภัทรา  ชมศิริ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 14 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชัยแก้ว
 
1. นายอลงกรณ์  อาษา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.6 เงิน 8 1. นางสาวกัญวรา  วังสะอาด
 
1. นายอลงกรณ์  อาษา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.2 เงิน 20 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เหมือนมาตย์
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  สุริเตอร์
 
1. นางนิภา  จันทร์ละออ
2. นายอลงกรณ์  อาษา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.57 ทอง 11 1. นายชลันธร  สาวะรักษ์
2. นางสาวสุชานาฎ  เยี่ยมเจริญ
 
1. นางนิภา  จันทร์ละออ
2. นางสาวภัทรา  ชมศิริ
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงดาว  ใจเพ็ชร
2. เด็กหญิงเกวลิน  นักพรม
 
1. นายจรัส  สุขตะ
2. นายถิรวรรษวริทธ์  ชิณวงษ์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ลุมาศ
2. นางสาวบัวเเก้ว  ศรีกุล
 
1. นายถิรวรรษวริทธิ์  ชินวงษ์
2. นายจรัส  สุขตะ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวกุสุมา  นัยติ๊บ
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 1. นางสาวมธุรส  โสภาพ
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88.5 ทอง 6 1. นางสาวพัชรี  สุขสงวน
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอังคนาง  นางสมใจ
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 25 1. เด็กหญิงชนิศา  ศรีกุล
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 20 1. นางสาวบัวเเก้ว  ศรีกุล
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.25 ทอง 8 1. นางสาวณัฐติยา  เจริญศรี
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจินตนากร  เลิศคำภู
 
1. นางสาวธุมา  บัวจันทร์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.33 เงิน 15 1. นางสาวสุชาวดี  สุริเตอร์
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ่งผกา  พงษ์พลอย
 
1. นางสาวธุมา  บัวจันทร์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 14 1. นางสาวรุ่งนภา  พงษ์พลอย
 
1. นางสาวธุมา  บัวจันทร์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสุวดี  พุทธสุข
 
1. นางวรรณา  สาระ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกุสุมา  นัยติ๊บ
 
1. นางวรรณา  สาระ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 59.75 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงชนิสรา  โพธิ์อุดม
 
1. นางสาวบุษบา  ฤทธิมาศ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 13 1. นางสาวเบ็ญจพร  สุนันท์
 
1. นางสาวบุษบา  ฤทธิมาศ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดำดิน
2. เด็กหญิงชลิตา  สุนัน
 
1. นางวรรณา  สาระ
2. นางสาวธุมา  บัวจันทร์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกุลวรา  โลมาศ
2. นางสาวพัชรินทร์  วงศ์พินิช
 
1. นางวรรณา  สาระ
2. นางสาวธุมา  บัวจันทร์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายถนัดกิจ  โอชารส
2. เด็กชายธนายุทธ  กิ่งเกษ
3. เด็กชายพัชรพล  โสรส
4. เด็กชายศิริพงษ์  สีสมาน
5. เด็กชายศิริศักดิ์  สีสมาน
6. เด็กชายสุภัทร  ทองไม้
7. เด็กชายอนุศักดิ์  โสรส
8. เด็กชายอุกกฤษฏ์  ศรีโศรก
 
1. นายสุทิน  คำพอง
2. นายอลงกรณ์  อาษา
3. นางกมลพรรณ  คำขันธ์
 
43 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงช่อทิพ  โสภาพ
 
1. นางสาวภัทรา  ชมศิริ
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 13 1. เด็กหญิงพัชรี  เกิดดี
2. เด็กชายอดิสร  สุขสงวน
 
1. นางสาวบุษกร  มักสัน
2. นายโกวิทย์  ไชยสิงห์
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ไชยมะงั่ว
2. นางสาวณัฐติยา  เจริญศรี
 
1. นางสาวบุษกร  มักสัน
2. นายโกวิทย์  ไชยสิงห์
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวพนิดา  ศรีสมาน
2. นางสาวสุวรรณี  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวบุษกร  มักสัน
2. นายโกวิทย์  ไชยสิงห์
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 21 1. เด็กหญิงศศิธร  พิมสมบูรณ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำโต
 
1. นางสาวบุษกร  มักสัน
2. นายโกวิทย์  ไชยสิงห์
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นางสาวน้องน้ำ  บุญออน
2. นางสาวพัฒนภรณ์  เเต้มทอง
 
1. นายโกวิทย์  ไชยสิงห์
2. นางสาวบุษกร  มักสัน
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงกิตติยา  สมสุด
2. เด็กชายธวัชชัย  สุภาพันธ์
3. เด็กหญิงเบญจพร  ดวงใจ
 
1. นางสาวสินทวี  บุญสมศรี
2. นางสาววารินทร์  อ่อมเเก้ว