สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 16 1. นางสาวนุชรา  สุวรรณมาโจ
 
1. นายสมศักดิ์  บุญมา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปวีณรัตน์  สุทธิสนธ์
2. เด็กหญิงศิรินันท์  บัวจันทร์
3. เด็กหญิงอินทิรา  คำเพราะ
 
1. นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว
2. นางสาวนครินทร์  คำผง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 14 1. นางสาวรุ่งนภา  พงษ์พลอย
 
1. นางสาวธุมา  บัวจันทร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกุสุมา  นัยติ๊บ
 
1. นางวรรณา  สาระ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 59.75 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงชนิสรา  โพธิ์อุดม
 
1. นางสาวบุษบา  ฤทธิมาศ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดำดิน
2. เด็กหญิงชลิตา  สุนัน
 
1. นางวรรณา  สาระ
2. นางสาวธุมา  บัวจันทร์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกุลวรา  โลมาศ
2. นางสาวพัชรินทร์  วงศ์พินิช
 
1. นางวรรณา  สาระ
2. นางสาวธุมา  บัวจันทร์