สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ลงคลัง
 
1. นางเพ็ญพะนอ  อินทรสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 15 1. นางสาวสุกัญญา  ผลมาก
 
1. นางณีรวรรณ์  สีดาว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอรรถวัน  บุญศรี
 
1. นางเพ็ญพะนอ  อินทรสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 17 1. นางสาวชมัยพร  พรหมประดิษฐ์
2. นางสาววณิชา  พิมพ์เครือ
 
1. นางณีรวรรณ์  สีดาว
2. นางเพ็ญพะนอ  อินทรสุข
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรุ่งวารินทร์  สมมุติ
 
1. นางสุภาพ  สุทธิสน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงชนิตา  เกตุฐิน
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ขันทอง
 
1. นางสุภาพ  สุทธิสน
2. นางวิรัลพัชร  เลิศจิราพัฒน์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 19 1. นางสาวพิกุลแก้ว  เกษี
2. นางสาวอรัญญา   ทรงกลด
3. นางสาวอัจฉรา  โสภาพ
 
1. นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว
2. นางสาวนครินทร์  คำผง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.94 ทองแดง 11 1. เด็กชายยุทธศักดิ์  พรมเมือง
2. เด็กชายราเชนทร์  อุดด้วง
 
1. นางสาวนครินทร์  คำผง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงดาว  ใจเพ็ชร
2. เด็กหญิงเกวลิน  นักพรม
 
1. นายจรัส  สุขตะ
2. นายถิรวรรษวริทธ์  ชิณวงษ์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ลุมาศ
2. นางสาวบัวเเก้ว  ศรีกุล
 
1. นายถิรวรรษวริทธิ์  ชินวงษ์
2. นายจรัส  สุขตะ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 1. นางสาวมธุรส  โสภาพ
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจินตนากร  เลิศคำภู
 
1. นางสาวธุมา  บัวจันทร์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสุวดี  พุทธสุข
 
1. นางวรรณา  สาระ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 13 1. นางสาวเบ็ญจพร  สุนันท์
 
1. นางสาวบุษบา  ฤทธิมาศ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นางสาวน้องน้ำ  บุญออน
2. นางสาวพัฒนภรณ์  เเต้มทอง
 
1. นายโกวิทย์  ไชยสิงห์
2. นางสาวบุษกร  มักสัน