สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 18 1. เด็กหญิงดุสิดา  เพ็ชรพร
2. เด็กหญิงศิญารัตน์  พิมพ์เครือ
 
1. นางเพ็ญพะนอ  อินทรสุข
2. นางณีรวรรณ์  สีดาว
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนิศร  มณีโชติ
2. เด็กหญิงฐิติพร  โสรส
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พัดแก้ว
 
1. นางสาวนครินทร์  คำผง
2. นางสาววารินทร์  อ่อมแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.75 เงิน 6 1. นางสาวนิภาวดี  ยอดจักร
2. นางสาวสุปรียา  โพธิ์อุดม
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีกุล
 
1. นางสาวนครินทร์  คำผง
2. นางกมลพรรณ  คำขันธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โสภาพ
2. เด็กหญิงตมิลตรา  เเสงตะวัน
3. เด็กหญิงปัทมา  สิงห์เทพ
4. เด็กหญิงศิญารัตน์  พิมพ์เครือ
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  อัฐเเปล
 
1. นางนิภา  จันทร์ละออ
2. นางสาวภัทรา  ชมศิริ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.6 เงิน 8 1. นางสาวกัญวรา  วังสะอาด
 
1. นายอลงกรณ์  อาษา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.2 เงิน 20 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เหมือนมาตย์
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  สุริเตอร์
 
1. นางนิภา  จันทร์ละออ
2. นายอลงกรณ์  อาษา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวกุสุมา  นัยติ๊บ
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 25 1. เด็กหญิงชนิศา  ศรีกุล
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.33 เงิน 15 1. นางสาวสุชาวดี  สุริเตอร์
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ่งผกา  พงษ์พลอย
 
1. นางสาวธุมา  บัวจันทร์
 
11 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงช่อทิพ  โสภาพ
 
1. นางสาวภัทรา  ชมศิริ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ไชยมะงั่ว
2. นางสาวณัฐติยา  เจริญศรี
 
1. นางสาวบุษกร  มักสัน
2. นายโกวิทย์  ไชยสิงห์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวพนิดา  ศรีสมาน
2. นางสาวสุวรรณี  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวบุษกร  มักสัน
2. นายโกวิทย์  ไชยสิงห์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 21 1. เด็กหญิงศศิธร  พิมสมบูรณ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำโต
 
1. นางสาวบุษกร  มักสัน
2. นายโกวิทย์  ไชยสิงห์