สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.3 ทอง 12 1. นางสาวสุธิตา  สุคะตะ
 
1. นางณีรวรรณ์  สีดาว
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 5 1. เด็กชายชุติพนต์  ขอดประนาม
2. เด็กชายศิริชัย  เจริญศรี
3. เด็กชายเชิดชัย  ท้องที่
 
1. นางสาวนครินทร์  คำผง
2. ว่าที่ร้อยเอกไพรัตน์  ทองละมุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 9 1. นางสาวสมไสว  หนองม่วง
2. นางสาวสุดา  กินนะลี
3. นางสาวสุดารัตน์  หนองไร่
4. นางสาวเกษรา  ทองไม้
5. นางสาวโสภา  สีดาชาติ
 
1. นางนิภา  จันทร์ละออ
2. นางสาวภัทรา  ชมศิริ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 14 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชัยแก้ว
 
1. นายอลงกรณ์  อาษา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.57 ทอง 11 1. นายชลันธร  สาวะรักษ์
2. นางสาวสุชานาฎ  เยี่ยมเจริญ
 
1. นางนิภา  จันทร์ละออ
2. นางสาวภัทรา  ชมศิริ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88.5 ทอง 6 1. นางสาวพัชรี  สุขสงวน
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 20 1. นางสาวบัวเเก้ว  ศรีกุล
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.25 ทอง 8 1. นางสาวณัฐติยา  เจริญศรี
 
1. นางศุภกร  วงศ์ใหญ่
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายถนัดกิจ  โอชารส
2. เด็กชายธนายุทธ  กิ่งเกษ
3. เด็กชายพัชรพล  โสรส
4. เด็กชายศิริพงษ์  สีสมาน
5. เด็กชายศิริศักดิ์  สีสมาน
6. เด็กชายสุภัทร  ทองไม้
7. เด็กชายอนุศักดิ์  โสรส
8. เด็กชายอุกกฤษฏ์  ศรีโศรก
 
1. นายสุทิน  คำพอง
2. นายอลงกรณ์  อาษา
3. นางกมลพรรณ  คำขันธ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 13 1. เด็กหญิงพัชรี  เกิดดี
2. เด็กชายอดิสร  สุขสงวน
 
1. นางสาวบุษกร  มักสัน
2. นายโกวิทย์  ไชยสิงห์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงกิตติยา  สมสุด
2. เด็กชายธวัชชัย  สุภาพันธ์
3. เด็กหญิงเบญจพร  ดวงใจ
 
1. นางสาวสินทวี  บุญสมศรี
2. นางสาววารินทร์  อ่อมเเก้ว