สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีแก้วพิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉัตรวรี  กำเนิดเหมาะ
2. นางสาวชนม์นิภา  คำภู
3. นายธวัชชัย  นานอก
4. นางสาวฟ้ารุ่ง  กำจัด
5. นางสาวมณีรัตน์  ทองโสม
 
1. นายวัฉระย์  เชื้อพันธ์
2. นายวรวีร์  ทบลม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรัญญา  พลจันทึก
2. เด็กหญิงศิรินภา  มีตาบุญ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ดาวเรือง
2. นางนันทนา   นนท์ตา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นายธนากร  คชแพทย์
2. นายประดิษฐ์  บุญขาว
3. นายสุขพร   วงค์วาฬ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ดาวเรือง
2. นางนันทนา   นนท์ตา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอิงอร  ทองปาน
 
1. นางศรัญญา  บุตรนามรัก
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติมา  เบ็ญมาศ
2. เด็กชายศุภสิน   คำทวี
 
1. นายบัญชา  แข่งขัน
2. นางนิตณพา  แข่งขัน
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงปะวินา  ติงสะ
2. เด็กหญิงศิริรุ่ง  บุญตา
 
1. นายบัญชา  แข่งขัน
2. นางนิตณพา  แข่งขัน
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐิติพันธ์   อบอุ่น
2. นางสาวสุพัตตรา  สีดา
 
1. นายบัญชา  แข่งขัน
2. นางนิตณพา  แข่งขัน
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวโรดม  สีสวย
2. เด็กชายสุุทธิพงษ์  เคามั่น
 
1. นายบัญชา  แข่งขัน
2. นางนิตณพา  แข่งขัน
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยวนจิตร
2. เด็กหญิงพิชญา  เบ็ญมาศ
 
1. นายบัญชา  แข่งขัน
2. นางนิตณพา  แข่งขัน
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภา  ไพรบึง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญตา
 
1. นายบัญชา  แข่งขัน
2. นางนิตณพา  แข่งขัน
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  ประมูลทรัพย์
2. นางสาวอาริยา  วงษ์สุธา
 
1. นายบัญชา  แข่งขัน
2. นางนิตณพา  แข่งขัน
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นายถิรเจตน์  นิลเพชร
2. นายภราดร  ติงสะ
3. นายวิทยา  สุจันทา
4. นางสาวสุภารัตน์  ศรีใส
5. นางสาวสุภิญญา  ทองดี
6. นายอนุชา  อาการ
 
1. นางเจียมจิตร  สีสันต์
2. นางสาวประภาพร   พิลากรณ์
3. นางนิตณพา  แข่งขัน