สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพัชรินทร์  บุญทอง
 
1. นายพิชิต  บุศบงก์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณิชากร  ทองผิว
 
1. นางสาวพรทิพย์  ใยขันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุวนีย์  วงศ์พิทักษ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ใยขันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชุติพนธ์  แซ่พู่
2. เด็กชายศราวุฒิ  โสภา
 
1. นางสาวปนัดดา  พรมชินวงษ์
2. นางศุภกัญญา  ธรรมสัตย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  จิตจรัส
2. เด็กหญิงปารดา  ศรีชัย
 
1. นายสุพจน์  นารี
2. นางสาวสุพิชญา  สิงห์คำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพล  บุญทอง
2. นางสาวสุจิตรา  คำมุงคุณ
 
1. นายสุพจน์  นารี
2. นางสาวสุพิชญา  สิงห์คำ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสนธยา  บุญทอง
2. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีโสด
 
1. นางสาวมาลินี  วรรณทอง
2. นางสาวสุพัด  อ่อนทรวง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวระวิวรรณ  ปานกลาง
 
1. นางสาวมาลินี  วรรณทอง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองบาง
 
1. นางสาวพรสุดา  โสภา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรพิมล  คำจักร์
 
1. นางสาวพรสุดา  โสภา