สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า   แพงมา
 
1. นางสาวลัญทม   รุ่งคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวเยาวเรศ   โททอง
 
1. นางสาวลัญทม   รุ่งคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอุทัยวรรณ   ดวงมณี
 
1. นางสาวลัญทม   รุ่งคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นางสาวดุจเดือน  ชัยทอง
 
1. นางสาวลัญทม   รุ่งคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสิดาพร   ยาโน
 
1. นางประภาภรณ์   พงษ์สิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 4 1. นางสาวรัตนา  โทชาติ
 
1. นางประภาภรณ์   พงษ์สิน
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   สัตพันธ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา   พุฒทอง
3. เด็กหญิงอรอนงค์   ลมเชย
 
1. นางสาวลัญทม   รุ่งคำ
2. นางสาวอารีรัตน์  แสนปลื้ม
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกิ่งฟ้า   รัตนเถรา
2. นางสาวจันทิมาพร   อุตะมะ
3. นายวิรุฬห์  สารีบุตร
 
1. นางสาวลัญทม   รุ่งคำ
2. นางสาวอารีรัตน์  แสนปลื้ม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพลอยไพรินทร์  แปลนสูญ
2. เด็กหญิงภาวิดา  ทะมีพันธ์
 
1. นางสาวลัญทม  รุ่งคำ
2. นางสาวอารีรัตน์  แสนปลื้ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวกนกพร   ไชยสิงห์
2. นางสาวสุพรรษา   เทพอาษา
 
1. นางสาวลัญทม   รุ่งคำ
2. นางสาวอารีรัตน์  แสนปลื้ม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวดวงกมล  แซ่อึ้ง
 
1. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต์
2. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิตยา  เพชรผา
2. เด็กหญิงนุชจรี  สีมาทอง
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เหล่าแค
 
1. นางสาววิไลพร  พงษ์พล
2. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุณี  วรรณทอง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  สุนทะมาตร
3. นางสาวณัฐมน  เทพพล
 
1. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
2. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายปิติ  เต่าแก้ว
2. เด็กชายสมภาร  ปัตถา
 
1. นายธนกฤต  ศรีสมุทร
2. นางสาววิไลพร  พงษ์พล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวคนึงนิจ  ตุมชาติ
2. นางสาวเกษสุดา  ศิริพรม
 
1. นายธนกฤต  ศรีสมุทร
2. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงเกศราพร  บุญมาก
 
1. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชริญา  พรมหล้า
 
1. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ดวงมูล
2. เด็กหญิงเกศิตา  คงกิจสถิตย์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   นาคชัย
 
1. นางสาวปนัดดา  บริบูรณ์
2. นางปราณี  กายชาติ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29.25 เข้าร่วม 11 1. นางสาวภาวินี  ตุมชาติ
2. นางสาวมณีรัตน์  อาจภักดี
3. นางสาวอภิธิญา  นิ่มนวล
 
1. นางอมราภรณ์  มณีวงษ์
2. นางรุจิรา  พันธ์ดี
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงประกายทอง  ชนะผล
2. เด็กชายประเสริฐพร  ชูคำ
3. เด็กหญิงศศินันท์  สายศรี
 
1. นางปราณี  กายชาติ
2. นางสาวทิพย์นิพรรณ  ถุงเชื้อ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวจันทิรา  แก้วธรรม
2. นางสาวสุดารัตน์  ชูชาติ
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  ไชยแก้ว
 
1. นายสุนันท์  บริบูรณ์
2. นางอมราภรณ์  มณีวงษ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายชัยสิทธิ์  แทนคำ
2. นางสาววัลยา  ถุงเชื้อ
3. นางสาวศิริพร  แทนคำ
 
1. นางอมราภรณ์  มณีวงษ์
2. นางสาวทิพย์นิพรรณ  ถุงเชื้อ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมนึก
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงผกามาศ  ขันธวัฒน์
4. เด็กหญิงศิลป์สุภา  สดชื่น
5. เด็กหญิงอุษณีย์  สีมาก
 
1. นางบังอร  พรมประดิษฐ์
2. นางสุทธิดา  ดาวใสย์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญศรี
2. เด็กชายศิริวัฒน์  กาลพัฒน์
 
1. นางสุทธิดา  ดาวใสย์
2. นางบังอร  พรมประดิษฐ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาญณรงค์  เครือเล็ก
2. นางสาวพรนภา  บึงลอย
 
1. นางสุทธิดา  ดาวใสย์
2. นางบังอร  พรมประดิษฐ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงนภัส  แทนคำ
2. นางสาวนุชจรี  ตุมชาติ
3. นางสาวยุพารัตน์  ชินฮาด
4. เด็กหญิงรัชฎาพร  ครรไลลักษณ์
5. นางสาววิจิตรา  จันดา
6. เด็กหญิงวิภาวนี  ปิ่นแก้ว
7. เด็กหญิงสายหยุด  ชมภู
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ลมเชย
9. เด็กหญิงสุภสร  ทำทรัพย์
10. นางสาวอรยา  พรหมรินทร์
 
1. นางสุทธิดา  ดาวใสย์
2. นายอำนวย  มูลมั่งคั่ง
3. นายดำรง  อุ่นแก้ว
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  โทชัย
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีปัตเนตร
 
1. นายศศิพณ  สมจันทร์
2. นายเสฏฐศิลป์  วงษ์นิล
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นายอนันตพนธ์  มุ่งหมาย
2. นางสาวอังคนา  เซรำ
 
1. นายศศิพณ  สมจันทร์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เย็นสุข
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายภัทร  พรหมนวล
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววนิดา  แก้วบุตรดี
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอินทุอร  พรทิพย์
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 -    
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นายณคร  ชูกลิ่น
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร  พรทิพย์
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรุ่งนภา  สีเหลือง
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์พวง
2. นางสาวสินิทรา  สุนทมาตร
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
2. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายสรศักดิ์  ตำหนิชาติ
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายอิฐทิชัย  อ้วนมะโฮง
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. นายณฤทธิ์  รังใส
2. นายนัฐวัตร  แซ่อึ้ง
3. นายพนาเวช  เหลี่ยมทอง
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
2. นางสาวปนัดดา  บริบรูณ์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง 5 1. นายปรเมศวร์  อุ่นสิริ
2. นายอัศวิน  จันทนา
3. นายเอกชัย  เฉลี่ยวพงษ์
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
2. นางสาวปนัดดา  บริบูรณ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิชัย  เทพมุณี
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัตนะ  การะเกษ
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  เทพพล
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายรัตนะ  การะเกษ
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงเทียนทอง  วอนสุข
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.75 ทอง 6 1. นางสาวอาริสา  สวนศรี
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 -    
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทพร  ศรีแย้ม
 
1. นางภัทรภร  ศรีสมุทร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอัญชสา  ลาพันธ์
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสิริสุดา  สุนทร
 
1. นางสาวนารี  อุดมแก้ว
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเสาวรส   ยอดศรีทอง
 
1. นางอำพร  ทะหา
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นางสาวชมพูนุช  มุ่งมาตร
 
1. นางสาวนารี  อุดมแก้ว
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวัลลิภา  จันทะสน
 
1. นางภัทรภร  ศรีสมุทร
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุษรา  ชาติไทย
 
1. นางภัทรภร   ศรีสมุทร
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ทะมีพันธ์
 
1. นางภัทรภร  ศรีสมุทร
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65.3 ทองแดง 4 1. นางสาววิลาวัลย์  มณฑาทิพย์
 
1. นางอำพร  ทะหา
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชฎาพร  ธิวรรณ
2. เด็กหญิงวิจิตรา   แถบหอม
 
1. นางสาวนารี  อุดมแก้ว
2. นางอำพร  ทะหา
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 1. นางสาวปิยาพร  บุญมาก
2. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวนารี  อุดมแก้ว
2. นางอำพร  ทะหา
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิมา  วันสุข
2. เด็กหญิงเกศิณี  หนองม่วง
3. เด็กชายเจษฎา   ตุมชาติ
 
1. นางสาวอารีรัตน์   แสนปลื้ม
2. นางนาจตยา  สมจันทร์
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  โทชาติ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  บุญนูญ
 
1. นายวิวัฒน์  ดวงเนตร
2. นางอำพร  ทะหา
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปณิดา  บุญใส
 
1. นายวิวัฒน์  ดวงเนตร
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศักดา  โทชาติ
2. เด็กชายองอาจ  โททรัพย์
 
1. นางสาววิไลพร  พงษ์พล
2. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายดุสิต  โกยรัมย์
 
1. นางสาววิไลพร  พงษ์พล
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณภา  แพงงาม
2. เด็กหญิงอภิวรรณ  สมนึก
 
1. นางสาวลัญทม  รุ่งคำ
2. นางสาวอารีรัตน์  แสนปลื้ม
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจริญญา  วันสุข
 
1. นางสาวลัญทม  รุ่งคำ
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพูนทรัพย์  สมนาม
 
1. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชญานันท์  ประเรพันธ์
 
1. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายภูวัชร  ถุงจันทร์
2. เด็กชายศุภกร  ทาปทา
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
2. นางสุกัญญา  นามวงค์
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา  จันทร์ทอง
2. เด็กชายวรวุฒิ  ขุนนัดเชียร
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
2. นางสุกัญญา  นามวงค์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิสุทธิ์  แถบชาติ
2. นายไกรสิทธิ์  อ่อนสวรรค์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ   ดีใจ
2. นางสุกัญญา  นามวงค์
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.1 ทอง 6 1. เด็กชายวีระพันธ์  สุนะเค้า
2. เด็กชายสิริวัฒน์  ดีลาส
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
2. นายภาณุพงศ์  บููรณะ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายยศสรัล  เทาศิริ
2. เด็กชายสันธิยา  สัตพันธ์
 
1. นางสุกัญญา  นามวงค์
2. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายณัฐวุฒิ  มุ่งหมาย
2. นางสาวสุวนันท์  บุญตา
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
2. นายภาณุพงศ์  บูรณะ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชยา  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงน้ำฝน  จงคล้ายกลาง
3. เด็กหญิงบุญสิตา  แก้วอินทร์
 
1. นางบุษยมาศ  ถวิลสุข
2. นางสุกัญญา  นามวงค์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวณัฐมล  ทำทรัพย์
2. นางสาววิชชุดา  พงษ์วัน
3. นางสาวเจนจิรา  คมทัพไทย
 
1. นางบุษยมาศ  ถวิลสุข
2. นางสุกัญญา  นามวงค์
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายพิพัฒน์  เหล่าแค
2. เด็กชายศุภวัฒน์  สารีบุตร
3. เด็กชายอภินันท์  เดชบุญ
 
1. นางกันยา  สุภสร
2. นายอิสเรศ  ภูบรรทัด
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกนกวรรณ  วุฒิเดชาชัย
2. นางสาวกมลพรรณ  บุญมาเรือง
3. นางสาวศิริวรรณ  นงนุช
 
1. นายอิสเรศ  ภูบรรทัด
2. นางกันยา  สุภสร
 
79 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชูคำ
 
1. นางนาจตยา  สมจันทร์
 
80 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงธนิกานต์  ดุมกลาง
 
1. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
2. นางสาววิไลพร  พงษ์พล
 
81 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพงศ์  ระงับภัย
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  นวลหงษ์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
2. นางสุกัญญา  นามวงค์