สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า   แพงมา
 
1. นางสาวลัญทม   รุ่งคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ดวงมูล
2. เด็กหญิงเกศิตา  คงกิจสถิตย์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   นาคชัย
 
1. นางสาวปนัดดา  บริบูรณ์
2. นางปราณี  กายชาติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29.25 เข้าร่วม 11 1. นางสาวภาวินี  ตุมชาติ
2. นางสาวมณีรัตน์  อาจภักดี
3. นางสาวอภิธิญา  นิ่มนวล
 
1. นางอมราภรณ์  มณีวงษ์
2. นางรุจิรา  พันธ์ดี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นางสาวชมพูนุช  มุ่งมาตร
 
1. นางสาวนารี  อุดมแก้ว
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชฎาพร  ธิวรรณ
2. เด็กหญิงวิจิตรา   แถบหอม
 
1. นางสาวนารี  อุดมแก้ว
2. นางอำพร  ทะหา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 1. นางสาวปิยาพร  บุญมาก
2. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวนารี  อุดมแก้ว
2. นางอำพร  ทะหา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกนกวรรณ  วุฒิเดชาชัย
2. นางสาวกมลพรรณ  บุญมาเรือง
3. นางสาวศิริวรรณ  นงนุช
 
1. นายอิสเรศ  ภูบรรทัด
2. นางกันยา  สุภสร