สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวเยาวเรศ   โททอง
 
1. นางสาวลัญทม   รุ่งคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอุทัยวรรณ   ดวงมณี
 
1. นางสาวลัญทม   รุ่งคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวดวงกมล  แซ่อึ้ง
 
1. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต์
2. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวคนึงนิจ  ตุมชาติ
2. นางสาวเกษสุดา  ศิริพรม
 
1. นายธนกฤต  ศรีสมุทร
2. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมนึก
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงผกามาศ  ขันธวัฒน์
4. เด็กหญิงศิลป์สุภา  สดชื่น
5. เด็กหญิงอุษณีย์  สีมาก
 
1. นางบังอร  พรมประดิษฐ์
2. นางสุทธิดา  ดาวใสย์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นายอนันตพนธ์  มุ่งหมาย
2. นางสาวอังคนา  เซรำ
 
1. นายศศิพณ  สมจันทร์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65.3 ทองแดง 4 1. นางสาววิลาวัลย์  มณฑาทิพย์
 
1. นางอำพร  ทะหา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายภูวัชร  ถุงจันทร์
2. เด็กชายศุภกร  ทาปทา
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
2. นางสุกัญญา  นามวงค์