สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 1. นางสาวดุจเดือน  ชัยทอง
 
1. นางสาวลัญทม   รุ่งคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวกนกพร   ไชยสิงห์
2. นางสาวสุพรรษา   เทพอาษา
 
1. นางสาวลัญทม   รุ่งคำ
2. นางสาวอารีรัตน์  แสนปลื้ม
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุณี  วรรณทอง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  สุนทะมาตร
3. นางสาวณัฐมน  เทพพล
 
1. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
2. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายปิติ  เต่าแก้ว
2. เด็กชายสมภาร  ปัตถา
 
1. นายธนกฤต  ศรีสมุทร
2. นางสาววิไลพร  พงษ์พล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงเกศราพร  บุญมาก
 
1. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงประกายทอง  ชนะผล
2. เด็กชายประเสริฐพร  ชูคำ
3. เด็กหญิงศศินันท์  สายศรี
 
1. นางปราณี  กายชาติ
2. นางสาวทิพย์นิพรรณ  ถุงเชื้อ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวจันทิรา  แก้วธรรม
2. นางสาวสุดารัตน์  ชูชาติ
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  ไชยแก้ว
 
1. นายสุนันท์  บริบูรณ์
2. นางอมราภรณ์  มณีวงษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.8 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญศรี
2. เด็กชายศิริวัฒน์  กาลพัฒน์
 
1. นางสุทธิดา  ดาวใสย์
2. นางบังอร  พรมประดิษฐ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  โทชัย
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีปัตเนตร
 
1. นายศศิพณ  สมจันทร์
2. นายเสฏฐศิลป์  วงษ์นิล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เย็นสุข
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายภัทร  พรหมนวล
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววนิดา  แก้วบุตรดี
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นายณคร  ชูกลิ่น
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายสรศักดิ์  ตำหนิชาติ
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นายอิฐทิชัย  อ้วนมะโฮง
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทพร  ศรีแย้ม
 
1. นางภัทรภร  ศรีสมุทร
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุษรา  ชาติไทย
 
1. นางภัทรภร   ศรีสมุทร
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ทะมีพันธ์
 
1. นางภัทรภร  ศรีสมุทร
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐชยา  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงน้ำฝน  จงคล้ายกลาง
3. เด็กหญิงบุญสิตา  แก้วอินทร์
 
1. นางบุษยมาศ  ถวิลสุข
2. นางสุกัญญา  นามวงค์
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชูคำ
 
1. นางนาจตยา  สมจันทร์