สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 4 1. นางสาวรัตนา  โทชาติ
 
1. นางประภาภรณ์   พงษ์สิน
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกิ่งฟ้า   รัตนเถรา
2. นางสาวจันทิมาพร   อุตะมะ
3. นายวิรุฬห์  สารีบุตร
 
1. นางสาวลัญทม   รุ่งคำ
2. นางสาวอารีรัตน์  แสนปลื้ม
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิตยา  เพชรผา
2. เด็กหญิงนุชจรี  สีมาทอง
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เหล่าแค
 
1. นางสาววิไลพร  พงษ์พล
2. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชริญา  พรมหล้า
 
1. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายชัยสิทธิ์  แทนคำ
2. นางสาววัลยา  ถุงเชื้อ
3. นางสาวศิริพร  แทนคำ
 
1. นางอมราภรณ์  มณีวงษ์
2. นางสาวทิพย์นิพรรณ  ถุงเชื้อ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาญณรงค์  เครือเล็ก
2. นางสาวพรนภา  บึงลอย
 
1. นางสุทธิดา  ดาวใสย์
2. นางบังอร  พรมประดิษฐ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร  พรทิพย์
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์พวง
2. นางสาวสินิทรา  สุนทมาตร
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
2. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. นายณฤทธิ์  รังใส
2. นายนัฐวัตร  แซ่อึ้ง
3. นายพนาเวช  เหลี่ยมทอง
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
2. นางสาวปนัดดา  บริบรูณ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง 5 1. นายปรเมศวร์  อุ่นสิริ
2. นายอัศวิน  จันทนา
3. นายเอกชัย  เฉลี่ยวพงษ์
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
2. นางสาวปนัดดา  บริบูรณ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิชัย  เทพมุณี
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัตนะ  การะเกษ
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  เทพพล
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงเทียนทอง  วอนสุข
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.75 ทอง 6 1. นางสาวอาริสา  สวนศรี
 
1. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิมา  วันสุข
2. เด็กหญิงเกศิณี  หนองม่วง
3. เด็กชายเจษฎา   ตุมชาติ
 
1. นางสาวอารีรัตน์   แสนปลื้ม
2. นางนาจตยา  สมจันทร์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชญานันท์  ประเรพันธ์
 
1. นางรัชณีกรณ์  เทียมจิตต์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา  จันทร์ทอง
2. เด็กชายวรวุฒิ  ขุนนัดเชียร
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
2. นางสุกัญญา  นามวงค์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิสุทธิ์  แถบชาติ
2. นายไกรสิทธิ์  อ่อนสวรรค์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ   ดีใจ
2. นางสุกัญญา  นามวงค์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.1 ทอง 6 1. เด็กชายวีระพันธ์  สุนะเค้า
2. เด็กชายสิริวัฒน์  ดีลาส
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
2. นายภาณุพงศ์  บููรณะ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายยศสรัล  เทาศิริ
2. เด็กชายสันธิยา  สัตพันธ์
 
1. นางสุกัญญา  นามวงค์
2. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายณัฐวุฒิ  มุ่งหมาย
2. นางสาวสุวนันท์  บุญตา
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
2. นายภาณุพงศ์  บูรณะ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวณัฐมล  ทำทรัพย์
2. นางสาววิชชุดา  พงษ์วัน
3. นางสาวเจนจิรา  คมทัพไทย
 
1. นางบุษยมาศ  ถวิลสุข
2. นางสุกัญญา  นามวงค์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายพิพัฒน์  เหล่าแค
2. เด็กชายศุภวัฒน์  สารีบุตร
3. เด็กชายอภินันท์  เดชบุญ
 
1. นางกันยา  สุภสร
2. นายอิสเรศ  ภูบรรทัด
 
25 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงธนิกานต์  ดุมกลาง
 
1. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
2. นางสาววิไลพร  พงษ์พล
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพงศ์  ระงับภัย
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  นวลหงษ์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
2. นางสุกัญญา  นามวงค์