สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงเกษมณี  พะพร
 
1. นางสุดาพร  บุญทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 24 1. นางสาวจารุพักตร์  มะโนธรรม
 
1. นางวันดี  เพ็งชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สุพรรณนอก
 
1. นางสุดาพร  บุญทา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.3 ทอง 5 1. นางสาวพิมพ์ชนก  คูณมี
 
1. นางวันดี  เพ็งชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวัฒนสินธิ์  กลิ่นหนู
 
1. นายสุทัศ  สุขกมล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 5 1. นางสาวผุสรัตน์  นัทธี
 
1. นายสุทัศ  สุขกมล
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 -    
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 72.3 เงิน 12 1. นางสาวกฤติยา  ผาราม
2. นางสาวเพ็ญนภา  มะโนธรรม
 
1. นางวันดี  เพ็งชัย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 13 1. นายขจรศักดิ์  นามวิชา
 
1. นางรุ่งราวรรณ์  นาคนาคา
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กชายยุทธชัย  นามวิชา
2. เด็กหญิงวนิดา  พลนำ
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ  มะยุรา
 
1. นางรุ่งราวรรณ์  นาคนาคา
2. นางสริยาภรณ์  แก้วกล้า
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 76 เงิน 16 1. นายธีรพงษ์  ชนิดพันธุ์
2. นายธีระศักดิ์  แสงทอง
3. นายวีรพล  ชูชาติ
 
1. นางไสว  ทองเพ็ชร
2. นางสาวเกษร  ศรกิจ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  อินธิเดช
2. เด็กหญิงภัสสิตา  ศรีทอง
 
1. นางสาวเกษร  ศรกิจ
2. นายทวี  หงษ์ศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวณัฐมล   นันทะเสน
2. นางสาวอารยา  พุ่มเจริญ
 
1. นายทวี  หงษ์ศรี
2. นางสาว เกษร  ศรกิจ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงเขมิกา  ทิพย์รักษ์
 
1. นางสริยาภรณ์  แก้วกล้า
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นาย ธนาวุธ  จันทะวี
 
1. นางรุ่งราวรรณ์  นาคนาคา
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.2 เงิน 11 1. นางสาวฟาร์ติมา  สุนทรา
2. นางสาววิลัยรัตน์  ประชาราษฎร์
3. นางสาววิไล  โสดา
 
1. นางเพ็ญจพร  ภิรมย์
2. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกันตา  คูณสวัสดิ์
2. นางสาวชลิตตา  รุ่งแสง
3. นางสาวรสรินทร์  บุญบุบผา
 
1. นางเพ็ญประภา  สิมมา
2. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรายุ  หาฤทธิ์
2. นายวัศพล  สุขเสวย
3. นายอุทัย  อิ่มเจริญ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76.98 เงิน 4 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ประชาราษฎร์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ประชาราษฎร์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.56 ทองแดง 13 1. เด็กชายทนันชัย  ประชาราษฎร์
2. เด็กชายธนดล  ประชาราษฎร์
 
1. นายอรัญ  วงศ์จอม
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง 5 1. นางสาวจินตนา  ธรรมรส
2. นางสาวทิพย์ธิดา  อินทรีย์
3. นางสาววาสนา  ยอดทอง
4. นางสาวสุมาลี  ศรีลาดเลา
5. เด็กชายสุริยน  สีฟ้า
 
1. นางวารินทร์  กรไกร
2. นางสาวนาฎรพี  โสดาโคตร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวนฤวรรณ  สังขพงษ์
2. นางสาวนัฐวรรณ  อินตะนัย
3. นายประทีป  ทาโสม
4. นางสาวรัชฎาพร  รจนัย
5. นางสาวศิรประภา  ดวงดี
 
1. นายวุฒิกร  ขจรสมบัติ
2. นางสาวนาฎรพี  โสดาโคตร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.4 เงิน 12 1. นางสาวสไบแพร  หน่อสุวรรณ
 
1. นายวุฒิกร  ขจรสมบัติ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาพร  ทาโสม
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สิมสุพัฒน์
 
1. นางวารินทร์  กรไกร
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  สมบัติมาก
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.71 ทอง 17 1. นางสาวฐิติพร  แซ่โคว้
2. นายอนันตศักดิ์  กำลังดี
 
1. นางสาวนาฎสุดา  บุญหวาน
2. นางสาวนาฎรพี  โสดาโคตร
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. นายขจรศักดิ์  นา
2. นายตะวัน  กิ่งทวยหาร
3. นายประทีป  ทาโสม
4. นายพงศธร  จวงจันทร์
5. นางสาวภัทรมน  โยธานัน
6. นางสาววัชราภรณ์  สันเมือง
7. นางสาววิภาภรณ์  เกษกรณ์
8. นายวิวัฒน์  จำปาใด
9. นางสาวอังคณา  จิรังดา
10. นางสาวเมริณี  โยวะราช
 
1. นายวุฒิกร  ขจรสมบัติ
2. นายสุทัศ  สุขกมล
3. นางวันดี  เพ็งชัย
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสายธาร  สุริเตอร์
2. เด็กหญิงอฤดี  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวอัมพวัน  ศรีจันทร์
2. นางสาวคุณัญญา  อุดหนุน
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 20 1. นายชัยณรงณ์  ขันปรุ
2. นางสาววรัญญา  ศรวิชัย
 
1. นางสาวอัมพวัน  ศรีจันทร์
2. นางสาวคุณัญญา  อุดหนุน
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงวีรยา  วงศ์แจ้ง
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวฉันทนา  บุญบุบผา
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนภัสภรณ์  พูลแก้ว
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นายศุภชัย  โว้วงษ์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กชายอัมรินทร์  สุภาพ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นายพงศกร  รัตนวัน
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายอัฐพล  สีโท
 
1. นายไพรวัลย์  ทองลือ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นายนฤเบศร์  ทำบุญ
 
1. นางสาวฐิติมาวรรณ  แก้วน้อย
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายพีรพล  พลนำ
2. เด็กชายสิทธิพร  น้อยวงศ์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
2. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภัทรมน  บัวเลิง
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นางสาวอาภาภรณ์  ไชยสิทธิ์
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐพล  ชินคำ
2. เด็กชายบุญวรุตม์  ตันมาดี
3. เด็กชายไพรสน  อุราเลิศ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
2. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวลดาวัลย์  บุญย่อม
2. นางสาววาสนา  โยธิ
3. นายวิชัย  รัตนะ
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
2. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  บุญโคกกรวด
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิรัตน์  คำเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อินตะนัย
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริมาภรณ์  สีโวหะ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  บุญโคกกรวด
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีระพัฒน์  สงสาร
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  บุญโคกกรวด
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีระพัฒน์  สงสาร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  คำผง
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริกัญญา  วงศ์ศรี
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  คำผง
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริชาติ  อินขอ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  จันทร์โสภา
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  กาลพัฒน์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธีรวรรณ  ประจิม
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรธิดา  ประชาราษฎร์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิรพรรษ  ปัจจุสุนันท์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิรัตน์  คำเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พิณจันทึก
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเจนจิรา  กาลพัฒน์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  กาลพัฒน์
2. นายบรรเจิด  ภาชนะ
3. นางสาวปาริชาติ  อินขอ
4. นางสาวพรธิดา  ประชาราษฎร์
5. นายพีระพัฒน์  สงสาร
6. นายวิรัตน์  คำเนตร
7. นางสาวศิริกัญญา  วงศ์ศรี
8. นางสาวหนึ่งฤทัย  สีเหลือง
9. นางสาวเจนจิรา  กาลพัฒน์
 
1. ดร.ประพัฒน์  ดอกไม้
2. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
3. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายปรัชญาเมธี  ศรีปัตเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 15 1. นายศรศักดิ์  สุขสงวน
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใยภา
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเจนจิรา  กาลพัฒน์
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนิวัฒน์  บัวอินทร์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศรศักดิ์  สุขสงวน
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พิณจันทึก
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.25 เงิน 12 1. นางสาวประภัสสร  อายุวงศ์
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนวัช  จันทสาร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรกฤษณ์  ศรีภูมาต
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเกวลี  วงศ์ศรี
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.66 เงิน 13 1. นางสาวศิริมาภรณ์  สีโวหะ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพีรพล  พลนำ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศรศักดิ์  สุขสงวน
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใยภา
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจีระพรรณ  กลึงไกร
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมบุตร
 
1. Mr.ENOH ABEL  EBOT
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวชลดา  จันทร์ดำ
 
1. นางพัชรินทร์  อรทัย
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ขวัญยืน
 
1. นางดวงพร  ราชบัญดิษฐ์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 4 1. นายจิรายุทธ  กาลพัฒน์
 
1. นางดวงพร  ราชบัญดิษฐ์
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงกนกพร  ประชาราษฎร์
 
1. นางดวงศิริ  สุขประเสริฐ
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฟาร์รีฎา  สุนทรา
 
1. นางดวงศิริ  สุขประเสริฐ
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทิมา  สีสา
 
1. นางดวงพร  ราชบัญดิษฐ์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววราภรณ์  มณียรัตน์
 
1. นางดวงพร  ราชบัญดิษฐ์
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายฉัตรเพชร  จันทร์โสภา
2. เด็กหญิงพิมพิไล  โชติ
 
1. นางพัชรินทร์  อรทัย
2. นางสาวรรินทร  คำขันธ์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 7 1. นางสาวมะลิ  ปัญญา
2. นางสาวอังคณา  จิรังดา
 
1. นางสาวรรินทร  คำขันธ์
2. นางพัชรินทร์  อรทัย
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกมณทกานต์  เจตนา
2. เด็กหญิงกมลทกานต์  ศรีคราม
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  หาฤทธิ์
 
1. นางวันดี  เพ็งชัย
2. นางสาวเกษร  ศรกิจ
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.83 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฏธิชา  สิงห์จันทร์
2. เด็กหญิงปภัสรา  อ่ำกลาง
3. เด็กหญิงอรัญญา  จำปาทอง
 
1. นางพัชรินทร์  อรทัย
2. นายธิรายุทธ  อรทัย
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.6 ทอง 6 1. นางสาวกาญจนา  นามเกษ
2. นางสาวกิตติญาพร  อภัยศิลา
3. นางสาวชลดา  จันทร์ดำ
 
1. นางพัชรินทร์  อรทัย
2. นายธิรายุทธ  อรทัย
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฉัตรเพชร  จันทร์โสภา
2. เด็กหญิงปวีณา  พลขันธ์
 
1. นางพัชรินทร์  อรทัย
2. นางสาวรรินทร  คำขันธ์
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัลยา  เวียงจันทร์
 
1. นางพัชรินทร์  อรทัย
 
94 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายปิยราช  จังหวัดนา
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
95 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 71 เงิน 7 1. เด็กชายปรัชญาเมธี  ศรีปัตเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
96 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 80 ทอง 8 1. นายบรรเจิด  ภาชนะ
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
97 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบรรเจิด  ภาชนะ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายบวรสิทธิ์  กันยาบุตร
2. เด็กชายวินัย  ใจแก้ว
 
1. นางณัฐปรากาญจ์น  ถึงทะเล
2. นางสาวรัศมี  พิชัยช่วง
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ทองพูล
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  นันคะ
 
1. นายกันตภณ  ทับทิมหิน
2. นางสาวรัศมี  พิชัยช่วง
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 23 1. เด็กชายคณิสร  สายแวว
2. เด็กหญิงนริสรา  ไกรเพชร
 
1. นางสาวหงษ์ทอง  พันทะ
2. นางสาวรัศมี  พิชัยช่วง
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงฐานิดา  อ่อนนอจันทร์
2. เด็กหญิงสุริษา  คำสอน
 
1. นางสาวหงษ์ทอง  พันทะ
2. นางสาวรัศมี  พิชัยช่วง
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายวิษณุ  ภักดี
2. เด็กชายสุนทร  สมบัติมาก
3. เด็กชายอภิชาติ  รุ่งแสง
 
1. นายกันตภณ  ทับทิมหิน
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นายพงศธร  จวงจันทร์
2. นายพลตระการ  แก่นโท
3. นายเอกลักษณ์  ภาษี
 
1. นายกันตภณ  ทับทิมหิน
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษดา  ธรรมรส
2. เด็กชายธนกฤต  แย้มพจนา
3. เด็กหญิงนฤมล  โยสา
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มวลพรม
5. เด็กหญิงอริญา  รุดบุญ
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์แทง
 
1. นางสาวสวาท  คุณมาศ
2. นางสาวหงษ์ทอง  พันทะ
3. นางสาวฐิติมาวรรณ  แก้วน้อย
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นางสาวกาญติมา  สีสา
2. นางสาวนันทิยา  พรมชาติ
3. นางสาววราภรณ์  ลือโลก
4. นายศักดิ์ศรี  พลขันธ์
5. นายเกียรติศักดิ์  กรรมกร
6. นางสาวเมริณี  โยวะราช
 
1. นางสาวสวาท  คุณมาศ
2. นางสาวหงษ์ทอง  พันทะ
3. นางสาวฐิติมาวรรณ  แก้วน้อย
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วะโพชัย
2. เด็กหญิงพรพิมล  แสงสิงห์
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  จันทร์โสภา
 
1. นางสาวสวาท  คุณมาศ
2. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวกนกพร  แก้วทองทา
2. นางสาวสุลัดดา  อ่อนสังข์
3. นางสาวอธิตยา  ผาราม
 
1. นางสาวสวาท  คุณมาศ
2. นายกันตภณ  ทับทิมหิน
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. นางสาวฐิติมา  นัยพัฒน์
2. นายณัฐพล  วรรณา
3. นางสาวสรินนาถ  วรรณา
 
1. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์
2. นางสาวสวาท   คุณมาศ