สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 24 1. นางสาวจารุพักตร์  มะโนธรรม
 
1. นางวันดี  เพ็งชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 13 1. นายขจรศักดิ์  นามวิชา
 
1. นางรุ่งราวรรณ์  นาคนาคา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 20 1. นายชัยณรงณ์  ขันปรุ
2. นางสาววรัญญา  ศรวิชัย
 
1. นางสาวอัมพวัน  ศรีจันทร์
2. นางสาวคุณัญญา  อุดหนุน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 4 1. นายจิรายุทธ  กาลพัฒน์
 
1. นางดวงพร  ราชบัญดิษฐ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงกนกพร  ประชาราษฎร์
 
1. นางดวงศิริ  สุขประเสริฐ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายฉัตรเพชร  จันทร์โสภา
2. เด็กหญิงพิมพิไล  โชติ
 
1. นางพัชรินทร์  อรทัย
2. นางสาวรรินทร  คำขันธ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 7 1. นางสาวมะลิ  ปัญญา
2. นางสาวอังคณา  จิรังดา
 
1. นางสาวรรินทร  คำขันธ์
2. นางพัชรินทร์  อรทัย