สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 5 1. นางสาวผุสรัตน์  นัทธี
 
1. นายสุทัศ  สุขกมล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  อินธิเดช
2. เด็กหญิงภัสสิตา  ศรีทอง
 
1. นางสาวเกษร  ศรกิจ
2. นายทวี  หงษ์ศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นาย ธนาวุธ  จันทะวี
 
1. นางรุ่งราวรรณ์  นาคนาคา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.56 ทองแดง 13 1. เด็กชายทนันชัย  ประชาราษฎร์
2. เด็กชายธนดล  ประชาราษฎร์
 
1. นายอรัญ  วงศ์จอม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสายธาร  สุริเตอร์
2. เด็กหญิงอฤดี  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวอัมพวัน  ศรีจันทร์
2. นางสาวคุณัญญา  อุดหนุน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงนภัสภรณ์  พูลแก้ว
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นายศุภชัย  โว้วงษ์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายอัฐพล  สีโท
 
1. นายไพรวัลย์  ทองลือ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นายนฤเบศร์  ทำบุญ
 
1. นางสาวฐิติมาวรรณ  แก้วน้อย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายพีรพล  พลนำ
2. เด็กชายสิทธิพร  น้อยวงศ์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
2. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภัทรมน  บัวเลิง
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นางสาวอาภาภรณ์  ไชยสิทธิ์
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเกวลี  วงศ์ศรี
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวชลดา  จันทร์ดำ
 
1. นางพัชรินทร์  อรทัย
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ขวัญยืน
 
1. นางดวงพร  ราชบัญดิษฐ์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกมณทกานต์  เจตนา
2. เด็กหญิงกมลทกานต์  ศรีคราม
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  หาฤทธิ์
 
1. นางวันดี  เพ็งชัย
2. นางสาวเกษร  ศรกิจ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงฐานิดา  อ่อนนอจันทร์
2. เด็กหญิงสุริษา  คำสอน
 
1. นางสาวหงษ์ทอง  พันทะ
2. นางสาวรัศมี  พิชัยช่วง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นายพงศธร  จวงจันทร์
2. นายพลตระการ  แก่นโท
3. นายเอกลักษณ์  ภาษี
 
1. นายกันตภณ  ทับทิมหิน