สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงเกษมณี  พะพร
 
1. นางสุดาพร  บุญทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  สุพรรณนอก
 
1. นางสุดาพร  บุญทา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 72.3 เงิน 12 1. นางสาวกฤติยา  ผาราม
2. นางสาวเพ็ญนภา  มะโนธรรม
 
1. นางวันดี  เพ็งชัย
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กชายยุทธชัย  นามวิชา
2. เด็กหญิงวนิดา  พลนำ
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ  มะยุรา
 
1. นางรุ่งราวรรณ์  นาคนาคา
2. นางสริยาภรณ์  แก้วกล้า
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 76 เงิน 16 1. นายธีรพงษ์  ชนิดพันธุ์
2. นายธีระศักดิ์  แสงทอง
3. นายวีรพล  ชูชาติ
 
1. นางไสว  ทองเพ็ชร
2. นางสาวเกษร  ศรกิจ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวณัฐมล   นันทะเสน
2. นางสาวอารยา  พุ่มเจริญ
 
1. นายทวี  หงษ์ศรี
2. นางสาว เกษร  ศรกิจ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงเขมิกา  ทิพย์รักษ์
 
1. นางสริยาภรณ์  แก้วกล้า
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.2 เงิน 11 1. นางสาวฟาร์ติมา  สุนทรา
2. นางสาววิลัยรัตน์  ประชาราษฎร์
3. นางสาววิไล  โสดา
 
1. นางเพ็ญจพร  ภิรมย์
2. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76.98 เงิน 4 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ประชาราษฎร์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ประชาราษฎร์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวนฤวรรณ  สังขพงษ์
2. นางสาวนัฐวรรณ  อินตะนัย
3. นายประทีป  ทาโสม
4. นางสาวรัชฎาพร  รจนัย
5. นางสาวศิรประภา  ดวงดี
 
1. นายวุฒิกร  ขจรสมบัติ
2. นางสาวนาฎรพี  โสดาโคตร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.4 เงิน 12 1. นางสาวสไบแพร  หน่อสุวรรณ
 
1. นายวุฒิกร  ขจรสมบัติ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวฉันทนา  บุญบุบผา
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กชายอัมรินทร์  สุภาพ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นายพงศกร  รัตนวัน
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐพล  ชินคำ
2. เด็กชายบุญวรุตม์  ตันมาดี
3. เด็กชายไพรสน  อุราเลิศ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
2. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวลดาวัลย์  บุญย่อม
2. นางสาววาสนา  โยธิ
3. นายวิชัย  รัตนะ
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
2. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พิณจันทึก
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.25 เงิน 12 1. นางสาวประภัสสร  อายุวงศ์
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.66 เงิน 13 1. นางสาวศิริมาภรณ์  สีโวหะ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทิมา  สีสา
 
1. นางดวงพร  ราชบัญดิษฐ์
 
21 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 71 เงิน 7 1. เด็กชายปรัชญาเมธี  ศรีปัตเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายบวรสิทธิ์  กันยาบุตร
2. เด็กชายวินัย  ใจแก้ว
 
1. นางณัฐปรากาญจ์น  ถึงทะเล
2. นางสาวรัศมี  พิชัยช่วง
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 23 1. เด็กชายคณิสร  สายแวว
2. เด็กหญิงนริสรา  ไกรเพชร
 
1. นางสาวหงษ์ทอง  พันทะ
2. นางสาวรัศมี  พิชัยช่วง