สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.3 ทอง 5 1. นางสาวพิมพ์ชนก  คูณมี
 
1. นางวันดี  เพ็งชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกันตา  คูณสวัสดิ์
2. นางสาวชลิตตา  รุ่งแสง
3. นางสาวรสรินทร์  บุญบุบผา
 
1. นางเพ็ญประภา  สิมมา
2. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรายุ  หาฤทธิ์
2. นายวัศพล  สุขเสวย
3. นายอุทัย  อิ่มเจริญ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปกป้องเสถียร
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กำลังดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง 5 1. นางสาวจินตนา  ธรรมรส
2. นางสาวทิพย์ธิดา  อินทรีย์
3. นางสาววาสนา  ยอดทอง
4. นางสาวสุมาลี  ศรีลาดเลา
5. เด็กชายสุริยน  สีฟ้า
 
1. นางวารินทร์  กรไกร
2. นางสาวนาฎรพี  โสดาโคตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาพร  ทาโสม
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สิมสุพัฒน์
 
1. นางวารินทร์  กรไกร
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  สมบัติมาก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.71 ทอง 17 1. นางสาวฐิติพร  แซ่โคว้
2. นายอนันตศักดิ์  กำลังดี
 
1. นางสาวนาฎสุดา  บุญหวาน
2. นางสาวนาฎรพี  โสดาโคตร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงวีรยา  วงศ์แจ้ง
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  บุญโคกกรวด
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิรัตน์  คำเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อินตะนัย
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริมาภรณ์  สีโวหะ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  บุญโคกกรวด
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีระพัฒน์  สงสาร
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  บุญโคกกรวด
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพีระพัฒน์  สงสาร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  คำผง
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริกัญญา  วงศ์ศรี
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  คำผง
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริชาติ  อินขอ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  กาลพัฒน์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรธิดา  ประชาราษฎร์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิรพรรษ  ปัจจุสุนันท์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิรัตน์  คำเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเจนจิรา  กาลพัฒน์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  กาลพัฒน์
2. นายบรรเจิด  ภาชนะ
3. นางสาวปาริชาติ  อินขอ
4. นางสาวพรธิดา  ประชาราษฎร์
5. นายพีระพัฒน์  สงสาร
6. นายวิรัตน์  คำเนตร
7. นางสาวศิริกัญญา  วงศ์ศรี
8. นางสาวหนึ่งฤทัย  สีเหลือง
9. นางสาวเจนจิรา  กาลพัฒน์
 
1. ดร.ประพัฒน์  ดอกไม้
2. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
3. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายปรัชญาเมธี  ศรีปัตเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 15 1. นายศรศักดิ์  สุขสงวน
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเจนจิรา  กาลพัฒน์
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนวัช  จันทสาร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.83 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฏธิชา  สิงห์จันทร์
2. เด็กหญิงปภัสรา  อ่ำกลาง
3. เด็กหญิงอรัญญา  จำปาทอง
 
1. นางพัชรินทร์  อรทัย
2. นายธิรายุทธ  อรทัย
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81.6 ทอง 6 1. นางสาวกาญจนา  นามเกษ
2. นางสาวกิตติญาพร  อภัยศิลา
3. นางสาวชลดา  จันทร์ดำ
 
1. นางพัชรินทร์  อรทัย
2. นายธิรายุทธ  อรทัย
 
32 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายปิยราช  จังหวัดนา
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
33 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 80 ทอง 8 1. นายบรรเจิด  ภาชนะ
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
34 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบรรเจิด  ภาชนะ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ทองพูล
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  นันคะ
 
1. นายกันตภณ  ทับทิมหิน
2. นางสาวรัศมี  พิชัยช่วง
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 8 1. เด็กชายวิษณุ  ภักดี
2. เด็กชายสุนทร  สมบัติมาก
3. เด็กชายอภิชาติ  รุ่งแสง
 
1. นายกันตภณ  ทับทิมหิน
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษดา  ธรรมรส
2. เด็กชายธนกฤต  แย้มพจนา
3. เด็กหญิงนฤมล  โยสา
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มวลพรม
5. เด็กหญิงอริญา  รุดบุญ
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์แทง
 
1. นางสาวสวาท  คุณมาศ
2. นางสาวหงษ์ทอง  พันทะ
3. นางสาวฐิติมาวรรณ  แก้วน้อย
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นางสาวกาญติมา  สีสา
2. นางสาวนันทิยา  พรมชาติ
3. นางสาววราภรณ์  ลือโลก
4. นายศักดิ์ศรี  พลขันธ์
5. นายเกียรติศักดิ์  กรรมกร
6. นางสาวเมริณี  โยวะราช
 
1. นางสาวสวาท  คุณมาศ
2. นางสาวหงษ์ทอง  พันทะ
3. นางสาวฐิติมาวรรณ  แก้วน้อย
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วะโพชัย
2. เด็กหญิงพรพิมล  แสงสิงห์
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  จันทร์โสภา
 
1. นางสาวสวาท  คุณมาศ
2. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวกนกพร  แก้วทองทา
2. นางสาวสุลัดดา  อ่อนสังข์
3. นางสาวอธิตยา  ผาราม
 
1. นางสาวสวาท  คุณมาศ
2. นายกันตภณ  ทับทิมหิน
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. นางสาวฐิติมา  นัยพัฒน์
2. นายณัฐพล  วรรณา
3. นางสาวสรินนาถ  วรรณา
 
1. นางเบ็ญจพร  ภิรมย์
2. นางสาวสวาท   คุณมาศ