สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวศศิวิมล  ในทอง
 
1. นางประดับ  โคลฟท์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.75 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อาจหาญ
2. เด็กชายพัฒนศักดิ์  ศรีสุพัฒนะกุล
3. เด็กหญิงมนวีร์  คุโรปการนันท์
 
1. นายชวัลณัฐ  แทนคำ
2. นายวุฒิชัย  สิทธิจันทร์