สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวนลินนิภา  อุทธา
 
1. นางอรพินท์  นุเรศรัมย์
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.23 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลิยา  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงมัณฑนา  สิงคร
3. เด็กหญิงโสภิดา  เบ็ญจมาศ
 
1. นายนิพพิชฌน์  แหวนเงิน
2. นางสาวบาสิกา  สมรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงศิรินญา  วรรณทอง
 
1. นางสาวณัฐนภา  สุวรรณชาติ
2. นางอุบล  จำนงค์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วิรัตน์
 
1. นางปัณฑิตา  พลแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลิตา  พานจันทร์
2. นางสาวพัชราภรณ์  สัญญา
 
1. นางสิริกุล  พลพันธุ์
2. นางไสว  บู่ตั้ง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายชัยวิชิต  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวนลินรัตน์  อินต๊ะพันธ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายจักรพงษ์  พูลงาม
 
1. นางวิไลรัตน์  ทองลอย
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวันต์  ปัญตะยัง
 
1. นางสาวนภาพร  วรรณทอง