สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สินศิริ
 
1. นางสาวสมพร  แก่นจักร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเกศรินทร์  ศรีชาติ
 
1. นางสาวบาสิกา  สมรักษ์
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.81 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  ปลายเนตร
2. นางสาวทิพวรรณ  ขยันวงษ์
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ไชยทอง
 
1. นายนิพพิชฌน์  แหวนเงิน
2. นางสาวบาสิกา  สมรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปฏิญญา   ไชยสุวรรณ
2. นางสาวเสาวนีย์  ศรีจินดา
 
1. นายปิยะณัฐ  พานจันทร์
2. นางสาวกาญจนา  ดวงมณี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลวรางค์  ปรีเปรม
 
1. นางสาวจันทร์สุมาลี  วันทะวงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดลสิทธิ์  แทนคำ
2. เด็กชายเอกราช  ศาสตรสิน
 
1. นางสาวสกุณา  รันพิศาล
2. นางสาววิภาวดี  คำแดง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายฐิติกานต์  ผกาแดง
 
1. นางอินทิรา  ศิลารักษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวสุดารัตน์  อุ่นแก้ว
 
1. นางสิริกุล  พลพันธุ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนพวรรณ  พิเศษสุนทร
2. นางสาวพักตร์เพ็ญ  เมืองจันทร์
3. นางสาวพิมลพร  เทศราช
 
1. นางนิดาพร  สุธัญญรัตน์
2. นางสาวสัญติ์ญา  แก้วกัณหา
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญเฟรือง
2. เด็กหญิงสุณัฐตา  ปราบภัย
3. เด็กหญิงอรัญญา   ลาคำ
 
1. นางสาวไสว  อุ่นแก้ว
2. นางสาวนลินรัตน์  อินต๊ะพันธ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิริยาภรณ์  บุญทอง
2. เด็กหญิงโสมศิริ  บุญทอง
 
1. นางสาวนลินรัตน์  อินต๊ะพันธ์
2. นางวิไลรัตน์  ทองลอย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฐมพงศ์  ดวงสิน
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  เรืองคำ
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุทธินี  อินโบราณ
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พงษ์เพ็ชร
2. เด็กหญิงภิญญา  ไชยสุวรรณ
3. เด็กชายรัชพล  ขาวงาม
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิงหชาติ
5. เด็กชายศักดา  เกิดกล้า
6. เด็กชายสุพิน  ศรีภักดิ์
7. เด็กหญิงอรสา  นพพันธ์
8. เด็กหญิงอังคนา  พิญญาณ
9. เด็กหญิงไพลิน  ศรีดาจันทร์
 
1. นางวิไลรัตน์  ทองลอย
2. นางผกามาศ  ไชยสวาสดิ์
3. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีมงคล
2. นายกัณฑ์อเนก  ฤทธิกุล
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  เรืองคำ
4. เด็กหญิงนันทิตา  ไชยสุวรรณ
5. นายปฐมพงศ์  ดวงสิน
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พันธ์นา
7. เด็กชายรัชพล  ขาวงาม
8. เด็กชายรัฐกิจ  วรรณทอง
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิงหชาติ
10. เด็กหญิงวรดา  มาโพนทอง
11. เด็กชายศักดา  เกิดกล้า
12. นางสาวศุทธินี  อินโบราณ
13. เด็กหญิงสุนิสา  สิงหชาติ
14. เด็กชายอัศราวุธ  ไชยทอง
15. นายเฉลิมเดช  สมมั่น
 
1. นายธวชชัย  ดาวงษ์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ดาวงษ์
3. นางสาวนลินรัตน์  อินต๊ะพันธ์
4. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกัณฑ์อเนก  ฤทธิกุล
2. นายขจรศักดิ์  นาคงาม
3. นายปฐมพงศ์  ดวงสิน
4. นายพีรวิชญ์  ปรีเปรม
5. เด็กชายรัชพล  ขาวงาม
6. เด็กชายรัฐกิจ  วรรณทอง
7. นางสาววนิชชา  สอนสังข์
8. นางสาวศศิธร  ไชยสุวรรณ
9. เด็กชายศักดา  เกิดกล้า
10. เด็กชายอัศราวุธ  ไชยทอง
11. นายอัษฎาวุฒิ  เพ็ญญะ
12. นายเฉลิมเดช  สมมั่น
 
1. นายธวัชชัย  ดาวงษ์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ดาวงษ์
3. นายภาคิน  โนนสูง
4. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจรัญชัย  วันนา
2. นายฐิติพงศ์  วรรณทอง
3. นายณฐกร  สืบสังข์
4. นายวรจักร   ชูกลิ่น
5. นายสมใจ   ศรีถาน
6. นายเอกกวี   คำดี
 
1. นายภาคิน   โนนสูง
2. นางมลิวรรณ  กล้าหาญ
3. นางรัตนา  วงศ์สุวรรณ์