สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายธารวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุตดีภักตร์
 
1. นางสาววรรณี  นวลแย้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นางสาววรดา  สุทธิ์โท
 
1. นางสาววรรณี  นวลแย้ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา   ยอดงาม
 
1. นางสาวรัชนิดา  ญาณโกมุท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวดารารัตน์  ธนาวุฒิ
 
1. นางสาวปาลิตา  พันธ์แก่น
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายทินกร  เชื้อบัญฑิต
2. เด็กชายธวัชชัย  ปัถถาสาย
3. เด็กหญิงสุธิดา  พวงจำปา
 
1. นางวัชรา  บุญมานพ
2. นางสาววรรณี  นวลแย้ม
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  ปุณประวัติ
2. นางสาวปานดวงเนตร  นุชใหม่
3. นางสาววราภรณ์  พันธ์สง่า
 
1. นางวัชรา  บุญมานพ
2. นางสาวปาลิตา  พันธ์แก่น
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติชัย  สารรักษ์
 
1. นางอ้อยใจ  บัวคำ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรณิภา  รองทอง
2. นางสาวลลิตา  สุขจินดา
3. นางสาวอนุสรา  ชาบุญเรือง
 
1. นางสวัสดิวัน  พรมทา
2. นายวรภัทร  แก้วคำ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34.75 เข้าร่วม 5 1. นางสาวขวัญภิรมย์  บุตรสุวรรณ์
2. นางสาวธนัญญา  โลหะสาร
3. นางสาวสุจิตรา  การะเกต
 
1. นางโสภา  บุญศักดิ์
2. นางสาวสุรีรัตน์   หอคำ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หลวงโย
2. เด็กหญิงพิมพิไล  ไปบน
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ  อ่อนยอง
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ยอดเท่ง
5. เด็กหญิงโสรยา  บุญเพ็ง
 
1. นายชวลิต  ใสสอน
2. นางสาวเกษมณี  โสพัฒน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  พรหมชาติ
2. นางสาวทัศนารี  จันทร์จันทร์
3. นางสาวปิยะนุช  พันสว่าง
4. นางสาวพุทธิพร  กันหาพันธ์
5. นางสาวสุพัตรา  ชาวทะเล
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ทุมวงศ์
2. นางณิชาภัทร  พิมสอน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงงามโสภา  ขันติวงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  อุทุมพันธ์
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  จันทะลม
2. นางสาวเกษมณี  โสพัฒน์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.14 ทอง 12 1. นางสาวนลินี  ศรีบุญเรือง
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ก้านเพชร
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  จันทะลม
2. นายชวลิต  ใสสอน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวธิดาวรรณ  จันทร์พูล
2. นางสาวนิภาพร  กำเกลี้ยง
3. นางสาวปานขวัญ  จันคนา
4. นางสาวพัชรี  อุ่นจังหาร
5. นางสาววนิดา  พลอาจ
6. นางสาววิฉิรา  แพงศรี
7. นางสาววิไลวรรณ  ศรีทองคำ
8. นางสาวสุกัญหา  พิมมะลา
9. นางสาวสุทธิดา  ภูมิชัย
10. นางสาวอัญญมณี  พิมมัชฉา
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ทุมวงศ์
2. นางณิชาภัทร  พิมสอน
3. นายประเทือง  พรมทา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายจักรพันธ์   เหมโคตร
 
1. นายสมโภช   พิมสอน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิเชฐ  เทพอาสา
 
1. นายสมโภช   พิมสอน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง 5 1. นางสาวนิตยา  คำถาวร
 
1. นายอาทิตย์  สร่ายหอม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปาณสิน  วิจิตร
 
1. นายอาทิตย์  สร่ายหอม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริรัตน์  ดาวใส
 
1. นายอาทิตย์  สร่ายหอม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจารุวัฒน์  สุวรรณ์
 
1. นายอาทิตย์  สร่ายหอม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 6 1. นางสาวปรียานุช  มุตทะ
 
1. นายอาทิตย์  สร่ายหอม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 4 1. นายทิวา  นาคำโฮม
 
1. นายอาทิตย์  สร่ายหอม
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.71 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิติยา  ประกาศรี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ขินานา
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวบัณฑิตา  ศรีนวล
 
1. นางบุญฉลอง  ศรีภักดี
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงจรัญญา  โจมสติ
 
1. นางประจักษ์ศรี  ศรีแยก
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 7 1. นางสาวนุสรา  สว่างเนตร
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ไสยสมบัติ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุกัญญา  ทิพษ์รักษา
 
1. นางสุขธาทิพย์   รัตนลัย
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกมลขวัญ   วงค์คำชิน
2. นางสาวจารุวรรณ  เวชการ
3. นางสาวรัชนก  ชาภักดี
4. นายศิริพงษ์  สุริวงษ์
5. นางสาวหฤทัย  วงษ์แก้ว
 
1. นางบุญฉลอง  ศรีภักดี
2. นางสาวสุจิตรา  ขินานา
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศรีดาแก้ว
 
1. นางสาวกรณ์ภัสสรณ์   วงษ์เศษ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรอารีย์  สมบัติ
 
1. นางสาวกรณ์ภัสสรณ์   วงษ์เศษ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงรุจิภา  อ่อนยอง
2. เด็กหญิงอริศรา  วิเศษพงษ์
 
1. นางบุญฉลอง  ศรีภักดี
2. นางสุขธาทิพย์   รัตนลัย
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณภัทร  จุลทัศน์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  บุดดี
 
1. นางบุญฉลอง  ศรีภักดี
2. นางประจักษ์ศรี  ศรีแยก
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงปริญญา  กันยาพันธ์
2. เด็กหญิงปริศนา  สุขจินดา
3. เด็กหญิงวิไลลักษ์  บุตรสุวรรณ์
 
1. นางวรลักษณ์  วิยาภรณ์
2. นางสุพรรษา  ชุมโท่โล่
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงผกามาศ  สุทธิสิน
2. เด็กหญิงยุภารัตน์  ไสยันต์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีดา
 
1. นางสุพรรษา  ชุมโท่โล่
2. นายชยกร  ผลรักษ์