สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายธารวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุตดีภักตร์
 
1. นางสาววรรณี  นวลแย้ม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34.75 เข้าร่วม 5 1. นางสาวขวัญภิรมย์  บุตรสุวรรณ์
2. นางสาวธนัญญา  โลหะสาร
3. นางสาวสุจิตรา  การะเกต
 
1. นางโสภา  บุญศักดิ์
2. นางสาวสุรีรัตน์   หอคำ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวบัณฑิตา  ศรีนวล
 
1. นางบุญฉลอง  ศรีภักดี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 8 1. นางสาวสุกัญญา  ทิพษ์รักษา
 
1. นางสุขธาทิพย์   รัตนลัย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงรุจิภา  อ่อนยอง
2. เด็กหญิงอริศรา  วิเศษพงษ์
 
1. นางบุญฉลอง  ศรีภักดี
2. นางสุขธาทิพย์   รัตนลัย