สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายธารวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นางสาววรดา  สุทธิ์โท
 
1. นางสาววรรณี  นวลแย้ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา   ยอดงาม
 
1. นางสาวรัชนิดา  ญาณโกมุท
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 4 1. นายทิวา  นาคำโฮม
 
1. นายอาทิตย์  สร่ายหอม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 7 1. นางสาวนุสรา  สว่างเนตร
 
1. นางสาวนภัสนันท์  ไสยสมบัติ