สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายธารวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายทินกร  เชื้อบัญฑิต
2. เด็กชายธวัชชัย  ปัถถาสาย
3. เด็กหญิงสุธิดา  พวงจำปา
 
1. นางวัชรา  บุญมานพ
2. นางสาววรรณี  นวลแย้ม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติชัย  สารรักษ์
 
1. นางอ้อยใจ  บัวคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรณิภา  รองทอง
2. นางสาวลลิตา  สุขจินดา
3. นางสาวอนุสรา  ชาบุญเรือง
 
1. นางสวัสดิวัน  พรมทา
2. นายวรภัทร  แก้วคำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หลวงโย
2. เด็กหญิงพิมพิไล  ไปบน
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ  อ่อนยอง
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ยอดเท่ง
5. เด็กหญิงโสรยา  บุญเพ็ง
 
1. นายชวลิต  ใสสอน
2. นางสาวเกษมณี  โสพัฒน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงงามโสภา  ขันติวงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  อุทุมพันธ์
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  จันทะลม
2. นางสาวเกษมณี  โสพัฒน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายจักรพันธ์   เหมโคตร
 
1. นายสมโภช   พิมสอน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 6 1. นางสาวปรียานุช  มุตทะ
 
1. นายอาทิตย์  สร่ายหอม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.71 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิติยา  ประกาศรี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ขินานา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงจรัญญา  โจมสติ
 
1. นางประจักษ์ศรี  ศรีแยก
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณภัทร  จุลทัศน์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  บุดดี
 
1. นางบุญฉลอง  ศรีภักดี
2. นางประจักษ์ศรี  ศรีแยก