สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายธารวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวดารารัตน์  ธนาวุฒิ
 
1. นางสาวปาลิตา  พันธ์แก่น
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  ปุณประวัติ
2. นางสาวปานดวงเนตร  นุชใหม่
3. นางสาววราภรณ์  พันธ์สง่า
 
1. นางวัชรา  บุญมานพ
2. นางสาวปาลิตา  พันธ์แก่น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  พรหมชาติ
2. นางสาวทัศนารี  จันทร์จันทร์
3. นางสาวปิยะนุช  พันสว่าง
4. นางสาวพุทธิพร  กันหาพันธ์
5. นางสาวสุพัตรา  ชาวทะเล
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ทุมวงศ์
2. นางณิชาภัทร  พิมสอน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.14 ทอง 12 1. นางสาวนลินี  ศรีบุญเรือง
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ก้านเพชร
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  จันทะลม
2. นายชวลิต  ใสสอน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิเชฐ  เทพอาสา
 
1. นายสมโภช   พิมสอน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง 5 1. นางสาวนิตยา  คำถาวร
 
1. นายอาทิตย์  สร่ายหอม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจารุวัฒน์  สุวรรณ์
 
1. นายอาทิตย์  สร่ายหอม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกมลขวัญ   วงค์คำชิน
2. นางสาวจารุวรรณ  เวชการ
3. นางสาวรัชนก  ชาภักดี
4. นายศิริพงษ์  สุริวงษ์
5. นางสาวหฤทัย  วงษ์แก้ว
 
1. นางบุญฉลอง  ศรีภักดี
2. นางสาวสุจิตรา  ขินานา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศรีดาแก้ว
 
1. นางสาวกรณ์ภัสสรณ์   วงษ์เศษ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงปริญญา  กันยาพันธ์
2. เด็กหญิงปริศนา  สุขจินดา
3. เด็กหญิงวิไลลักษ์  บุตรสุวรรณ์
 
1. นางวรลักษณ์  วิยาภรณ์
2. นางสุพรรษา  ชุมโท่โล่
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงผกามาศ  สุทธิสิน
2. เด็กหญิงยุภารัตน์  ไสยันต์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีดา
 
1. นางสุพรรษา  ชุมโท่โล่
2. นายชยกร  ผลรักษ์