สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 -   1. นางวราภรณ์   แก้วเขียวงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 -1 -    
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 -    
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 -1 -    
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 -    
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 -    
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. นางสาวกัญญารัตน์   เสโส
2. นางสาวกิตติยา  ดอกดวง
 
1. นางสุนิสา  ใจใหญ่
2. นายยุทธพงษ์  สุไชยชิต
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาววราภรณ์  มนตรี
2. นางสาวสุภาพร  สิงห์วงษา
 
1. นางสุนิสา  ใจใหญ่
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติทัด  กิ่งมาลา
2. นายวัชรินทร์  ดวงดาว
3. เด็กชายสมพร  คณิต
4. นายอธิวัฒน์  ขาวแก้ว
5. นายอนุวัฒน์  ดอกดวง
6. นายอินทร  จิตต์อ่อน
7. นายเกษมสันต์  บุญเลี้ยง
8. นายเอกรินทร์  ดวงดาว
 
1. นางสุนิสา  ใจใหญ่
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฐิติพร  คำแปล
2. นายปฏิภาณ  ส่งเสริม
 
1. นายพิทักษ์ชัย  ผายบึงแก้ว
2. นายอาคม  คมศรี
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคธา  ทองสุรี
2. นายธนวัฒน์  ธรรมวัฒน์
3. นางสาววาเลน  ทำคำทอง
 
1. นายพิทักษ์ชัย  ผายบึงแก้ว
2. นายอาคม  คมศรี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายอิืทธิ  อาสา
2. นายไชยวัฒน์  สุดหล้า
 
1. นายพิทักษ์ชัย  ผายบึงแก้ว
2. นายอาคม  คมศรี
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นายธนพล  กองสำสี
2. นางสาวนัฐริกา  พันธ์ตา
3. นางสาวรัศมี  กองอาสา
4. นางสาวอนิตตา   ปรังแดง
5. นางสาวอินธิทรา  สว่างวงษ์
6. นางสาวเสาวลักษณ์  แท่งทอง
 
1. นางสาวญานกร  ต้ายไธสง
2. นายทองดี  โพธิ์ปรึก
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงชรินดา  บุญเลี้ยง
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ทุมวงค์
3. เด็กหญิงวิกานดา  บุญเลี้ยง
 
1. นางสุนีย์พร  ตาลาคุณ
2. นางญาณกร  ต้ายไธสง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีระพงษ์  อนัตภักดิ์
2. นายศราวุฒิ  โพธิพันธ์
3. นางสาวสุนิภาพร  ดอกดวง
 
1. นางสุนีย์พร  ตาลาคุณ
2. นางญาณกร  ต้ายไธสง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษดา  นิตอินทร์
2. นายชัยณรงค์  ทองปลิว
3. นายชัยศิริ  ตุ้มคง
 
1. นางสุนีย์พร  ตาลาคุณ