สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. นางสาวกัญญารัตน์   เสโส
2. นางสาวกิตติยา  ดอกดวง
 
1. นางสุนิสา  ใจใหญ่
2. นายยุทธพงษ์  สุไชยชิต
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นายอิืทธิ  อาสา
2. นายไชยวัฒน์  สุดหล้า
 
1. นายพิทักษ์ชัย  ผายบึงแก้ว
2. นายอาคม  คมศรี