สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติทัด  กิ่งมาลา
2. นายวัชรินทร์  ดวงดาว
3. เด็กชายสมพร  คณิต
4. นายอธิวัฒน์  ขาวแก้ว
5. นายอนุวัฒน์  ดอกดวง
6. นายอินทร  จิตต์อ่อน
7. นายเกษมสันต์  บุญเลี้ยง
8. นายเอกรินทร์  ดวงดาว
 
1. นางสุนิสา  ใจใหญ่
 
2 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคธา  ทองสุรี
2. นายธนวัฒน์  ธรรมวัฒน์
3. นางสาววาเลน  ทำคำทอง
 
1. นายพิทักษ์ชัย  ผายบึงแก้ว
2. นายอาคม  คมศรี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นายธนพล  กองสำสี
2. นางสาวนัฐริกา  พันธ์ตา
3. นางสาวรัศมี  กองอาสา
4. นางสาวอนิตตา   ปรังแดง
5. นางสาวอินธิทรา  สว่างวงษ์
6. นางสาวเสาวลักษณ์  แท่งทอง
 
1. นางสาวญานกร  ต้ายไธสง
2. นายทองดี  โพธิ์ปรึก
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงชรินดา  บุญเลี้ยง
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ทุมวงค์
3. เด็กหญิงวิกานดา  บุญเลี้ยง
 
1. นางสุนีย์พร  ตาลาคุณ
2. นางญาณกร  ต้ายไธสง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีระพงษ์  อนัตภักดิ์
2. นายศราวุฒิ  โพธิพันธ์
3. นางสาวสุนิภาพร  ดอกดวง
 
1. นางสุนีย์พร  ตาลาคุณ
2. นางญาณกร  ต้ายไธสง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษดา  นิตอินทร์
2. นายชัยณรงค์  ทองปลิว
3. นายชัยศิริ  ตุ้มคง
 
1. นางสุนีย์พร  ตาลาคุณ