สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงรักวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนัชฎาภรณ์  โภคพันธ์
 
1. นางสาวสุมาลี  เมาลิชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงลักษณา  บุญนำส่ง
2. เด็กหญิงอวัสดา  คำมาวงษ์
 
1. นางสาวสุมาลี  เมาลิชาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 6 1. นางสาวกานต์พิชชา  วะริสาร
2. นางสาวพรพิมล  เนียมกลิ่น
 
1. นางสาวสุมาลี  เมาลิชาติ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โมระอรรถ
 
1. นางปราณี   พิกุลทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวดวงเดือน  นิยมวงศ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ยวนจิตต์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 14 1. นายณัฐวุฒิ  คิดงาม
 
1. นายสุรศักดิ์  ยวนจิตต์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17.25 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจันจิรา  ก้านแก้ว
2. เด็กหญิงวราเทพ  เนียมพันธ์
3. เด็กหญิงสไบทิพย์  พรหมอ่อน
 
1. นางปรรณ์พัชร์  ธนบุญญวงศ์
2. นางสาวอธิษา  คงศรีลา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 8 1. นายพงศ์พนิช  แต้มสี
2. นางสาววิมลศิริ  ธะนะสิทธิ์
3. นางสาวอินทุอร  ภักพวง
 
1. นางสาวสุกันยา  สารประเสริฐ
2. นายพันธกานต์  สกุลทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายพิเชษฐ์  คุมมินทร์
2. เด็กชายภานุพงษ์  พรมพิลา
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  พันธ์ภักดี
4. เด็กชายสันติพงษ์  กล้าหาญ
5. เด็กชายอดิศักดิ์  น้ำยอง
 
1. นายวศิน  สุพรรณ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  เทียบเปรียบ
2. เด็กชายอนุสรณ์   ระกำ
 
1. นางคำพอง  นารี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.28 ทอง 6 1. นายฐตวัฒน์  วัตตะกุมาร
2. นางสาวสิริรัตน์   คูณสม
 
1. นางคำพอง  นารี
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวรจนา  เทียนอ่อน
2. นางสาวอรอนงค์  นาคชัย
 
1. นายวิรัตน์  นครราช
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เทียนน้อย
 
1. นายไตรรงค์  แท่นประยุทธ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  นวลแย้ม
 
1. นายไตรรงค์  แท่นประยุทธ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายวทัญญู  วันอังคาร
 
1. นายไตรรงค์  แท่นประยุทธ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70.5 เงิน 9 1. นายธนากร  วันอังคาร
 
1. นายไตรรงค์  แท่นประยุทธ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 -    
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิตยา  วิเชียรล้ำ
 
1. นางสาวกนกพร  ชุ่มกระโทก
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอนุสร  กันยาสาย
2. เด็กหญิงอรยา  เกตไสย
 
1. นางสาวนิศากร  อ่อนน้อม
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 8 1. นางสาวรัตติยากร  ชูใจ
2. นางสาวศิริรัตน์  ระหาร
 
1. นางสาวนิศากร  อ่อนน้อม
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมบุตร
 
1. นางปราณี  พิกุลทอง
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันจิรา  เนืองนอง
 
1. นางปราณี  พิกุลทอง
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายอนุลักษณ์  สมพร
2. เด็กชายเอกพัฒน์  ป้อมมาก
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 10 1. เด็กชายพลพิทักษ์  เกยมาศ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สมาพงศ์
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิรายุทธ  จันดีศรี
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  กอบพรมราช
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายทวีศิลป์  เนตรสาร
2. เด็กชายวีรภัทร  คุมมินทร์
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  ยะลา
2. นายอนุพันธ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวจริยา  สีลาด
2. นางสาวพรธิภา  พรมรินทร์
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขันโท
2. เด็กหญิงปู  มีพันธ์
3. เด็กหญิงวีระยา  โภคพันธ์
 
1. นางสาวนภาพร  วงษ์ละคร