สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงรักวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โมระอรรถ
 
1. นางปราณี   พิกุลทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 14 1. นายณัฐวุฒิ  คิดงาม
 
1. นายสุรศักดิ์  ยวนจิตต์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17.25 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจันจิรา  ก้านแก้ว
2. เด็กหญิงวราเทพ  เนียมพันธ์
3. เด็กหญิงสไบทิพย์  พรหมอ่อน
 
1. นางปรรณ์พัชร์  ธนบุญญวงศ์
2. นางสาวอธิษา  คงศรีลา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 8 1. นายพงศ์พนิช  แต้มสี
2. นางสาววิมลศิริ  ธะนะสิทธิ์
3. นางสาวอินทุอร  ภักพวง
 
1. นางสาวสุกันยา  สารประเสริฐ
2. นายพันธกานต์  สกุลทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอนุสร  กันยาสาย
2. เด็กหญิงอรยา  เกตไสย
 
1. นางสาวนิศากร  อ่อนน้อม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 8 1. นางสาวรัตติยากร  ชูใจ
2. นางสาวศิริรัตน์  ระหาร
 
1. นางสาวนิศากร  อ่อนน้อม