สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงรักวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงลักษณา  บุญนำส่ง
2. เด็กหญิงอวัสดา  คำมาวงษ์
 
1. นางสาวสุมาลี  เมาลิชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 6 1. นางสาวกานต์พิชชา  วะริสาร
2. นางสาวพรพิมล  เนียมกลิ่น
 
1. นางสาวสุมาลี  เมาลิชาติ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวดวงเดือน  นิยมวงศ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ยวนจิตต์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายพิเชษฐ์  คุมมินทร์
2. เด็กชายภานุพงษ์  พรมพิลา
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  พันธ์ภักดี
4. เด็กชายสันติพงษ์  กล้าหาญ
5. เด็กชายอดิศักดิ์  น้ำยอง
 
1. นายวศิน  สุพรรณ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  เทียบเปรียบ
2. เด็กชายอนุสรณ์   ระกำ
 
1. นางคำพอง  นารี
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวรจนา  เทียนอ่อน
2. นางสาวอรอนงค์  นาคชัย
 
1. นายวิรัตน์  นครราช
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เทียนน้อย
 
1. นายไตรรงค์  แท่นประยุทธ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  นวลแย้ม
 
1. นายไตรรงค์  แท่นประยุทธ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70.5 เงิน 9 1. นายธนากร  วันอังคาร
 
1. นายไตรรงค์  แท่นประยุทธ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายอนุลักษณ์  สมพร
2. เด็กชายเอกพัฒน์  ป้อมมาก
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 10 1. เด็กชายพลพิทักษ์  เกยมาศ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สมาพงศ์
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายทวีศิลป์  เนตรสาร
2. เด็กชายวีรภัทร  คุมมินทร์
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวจริยา  สีลาด
2. นางสาวพรธิภา  พรมรินทร์
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ