สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงรักวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.28 ทอง 6 1. นายฐตวัฒน์  วัตตะกุมาร
2. นางสาวสิริรัตน์   คูณสม
 
1. นางคำพอง  นารี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  ยะลา
2. นายอนุพันธ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขันโท
2. เด็กหญิงปู  มีพันธ์
3. เด็กหญิงวีระยา  โภคพันธ์
 
1. นางสาวนภาพร  วงษ์ละคร