สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอรพรรณ   อาจภักดี
 
1. นางสาวจริยา  กาพล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรัญญา  ปานทอง
 
1. นางสาวจริยา  กาพล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงพนิดา  โพธิสาร
 
1. นางสาวจริยา  กาพล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวธันยนันท์  จันทะสนธิ์
 
1. นางสาวจริยา  กาพล
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67.42 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกฤษณา  ทวยภา
2. เด็กหญิงธัญยมัย  ทองวิจิตร
3. เด็กหญิงเอมอร  บุตรดา
 
1. นางสาวเกศกนก  สาทิพจันทร์
2. นางสาวสุภาวดี   กลั่นประโคน
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.7 เงิน 7 1. นางสาวดอกไม้  ไชยสุวรรณ
2. นายปวีกิจ  โพธิสาร
3. นางสาวอนุรดี  ระหาร
 
1. นางสาวสุภาวดี   กลั่นประโคน
2. นางสาวเกศกนก  สาทิพจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 -    
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงฐิติมา  คำเสน
 
1. นางสาววันวิสา  เลิศศรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวฐิติมา  สายจันทร์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วารินทร์ธนาศิริ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอภิภาวดี  วัดรจันทร์
 
1. นางสาวขวัญศิริ  โคตะมา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 12 1. นางสาวณัฐวรรณ  จิตรโสม
 
1. นายสุพัฒน์  ประรัมย์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พาลี
2. เด็กหญิงดาวเรือง  ศรีภักดิ์
3. เด็กหญิงศิรินันท์  มีวงษ์
 
1. นางสาวประวีณา  มีวงษ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุวรรณพันธ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30.25 เข้าร่วม 9 1. นางสาวปรียาพร    อุปสุข
2. นางสาวรัชนี  สารีบุตร
3. นางสาวเจนจิรา  เรืองคำ
 
1. นายพงศ์พิทักษ์  เลิศศรี
2. นางสาวปภัสรา  กล้าศึก
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.12 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินวันนา
2. เด็กชายพงศกร  ไตรศรี
3. เด็กหญิงสุกันญา  แก้วกัณหา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวประวีณา  มีวงษ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวประกายวรรณ  ศรีลาชัย
2. นางสาวสุมิตตรา  ทองละมุล
3. นางสาวอินทวรรณ  สุริน
 
1. นางพรฉวี  ชูจิตต์
2. นางสาวปภัสรา  กล้าศึก
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 5 1. เด็กชายวรินทร์   จิตรโสม
 
1. นางแพรวชมภู  ประมูลจักโก
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดารนี  ภายอุ้ม
 
1. นายวิวรรธน์  พุทธานุ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.6 เงิน 6 1. เด็กชายปกรณ์   อ่อนประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุริษา  พุฒภา
 
1. นายวิวรรธน์  พุทธานุ
2. นางแพรวชมภู  ประมูลจักโก
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.85 ทอง 10 1. นางสาวสร้อยสุดา  อร่ามเรือง
2. นายสุุธิชัย  อันทราศรี
 
1. นายวิวรรธน์   พุทธานุ
2. นางแพรวชมภู  ประมูลจักโก
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวณัฐวิภา  จันทะสนธิ์
2. นางสาวศรัณยา   ปราโมทย์
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ชมภูแสน
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สีดาพันธ์
 
1. นายชยันต์  ขันงาม
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 12 1. นายธีรัช  พิศพงษ์
 
1. นายชยันต์  ขันงาม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พิศพงษ์
 
1. นางอนงค์นาฏ  ชื่นตา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พิศพงษ์
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีสันติแสง
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธิดา  บุญตา
 
1. นางสาวนัฐราภา  ทองวิจิตร
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 1. นางสาวศุภานิช  เริ่มศรี
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีสันติแสง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปณัชญา  ศรีระเริญ
 
1. นายนภัทร  ศรีพุทชา
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอนุธิดา  เลิศศรี
 
1. นายนภัทร  ศรีพุทรา
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 13 1. นางสาวศรัญญา  โพธิ์กระสังข์
2. นางสาวศศิวิมล  สุดสังข์
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีสันติแสง
2. นางสาวนัฐราภา  ทองวิจิตร
 
30 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกราช  แก้วบุปผา
 
1. นายโฆสิต  นิลสนิท
 
31 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีหาโคตร์
 
1. นางอนงค์นาฏ  ชื่นตา
 
32 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  โพธิสาร
 
1. นางอนงค์นาฏ  ชื่นตา
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงทิพย์นลิน  นามนุษย์
2. เด็กชายมนูศักดิ์  คำผง
 
1. นายโฆสิต  นิลสนิท
2. นางสาววชิราพรรณ  ไชยะเดชะ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กชายปรัชญา  พลเมืองศรี
2. เด็กชายวิษณุ  ภายอุ้ม
3. เด็กชายเจษฎา  ยาคำ
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  ผาภูมิ
2. นายพริษฐ์  ม่วงมิตร
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัสวรรณ  สายศรี
2. นายวิจิตร  ศรีภัดิ์
3. นางสาวสุพรรษา  ทองพุ
 
1. นายพริษฐ์  ม่วงมิตร
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ผาภูมิ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปทุมพร  ศิริคำ
2. เด็กหญิงภาวิณี  แก้วโมกข์
3. เด็กหญิงวิชญาดา  บุษบา
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  ผาภูมิ
2. นายพริษฐ์  ม่วงมิตร