สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงฐิติมา  คำเสน
 
1. นางสาววันวิสา  เลิศศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอภิภาวดี  วัดรจันทร์
 
1. นางสาวขวัญศิริ  โคตะมา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 12 1. นางสาวณัฐวรรณ  จิตรโสม
 
1. นายสุพัฒน์  ประรัมย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พาลี
2. เด็กหญิงดาวเรือง  ศรีภักดิ์
3. เด็กหญิงศิรินันท์  มีวงษ์
 
1. นางสาวประวีณา  มีวงษ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุวรรณพันธ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30.25 เข้าร่วม 9 1. นางสาวปรียาพร    อุปสุข
2. นางสาวรัชนี  สารีบุตร
3. นางสาวเจนจิรา  เรืองคำ
 
1. นายพงศ์พิทักษ์  เลิศศรี
2. นางสาวปภัสรา  กล้าศึก
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธิดา  บุญตา
 
1. นางสาวนัฐราภา  ทองวิจิตร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 1. นางสาวศุภานิช  เริ่มศรี
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีสันติแสง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปณัชญา  ศรีระเริญ
 
1. นายนภัทร  ศรีพุทชา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 8 1. นางสาวอนุธิดา  เลิศศรี
 
1. นายนภัทร  ศรีพุทรา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 13 1. นางสาวศรัญญา  โพธิ์กระสังข์
2. นางสาวศศิวิมล  สุดสังข์
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีสันติแสง
2. นางสาวนัฐราภา  ทองวิจิตร