สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอรพรรณ   อาจภักดี
 
1. นางสาวจริยา  กาพล
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67.42 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกฤษณา  ทวยภา
2. เด็กหญิงธัญยมัย  ทองวิจิตร
3. เด็กหญิงเอมอร  บุตรดา
 
1. นางสาวเกศกนก  สาทิพจันทร์
2. นางสาวสุภาวดี   กลั่นประโคน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวฐิติมา  สายจันทร์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วารินทร์ธนาศิริ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวณัฐวิภา  จันทะสนธิ์
2. นางสาวศรัณยา   ปราโมทย์
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ชมภูแสน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 12 1. นายธีรัช  พิศพงษ์
 
1. นายชยันต์  ขันงาม