สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.7 เงิน 7 1. นางสาวดอกไม้  ไชยสุวรรณ
2. นายปวีกิจ  โพธิสาร
3. นางสาวอนุรดี  ระหาร
 
1. นางสาวสุภาวดี   กลั่นประโคน
2. นางสาวเกศกนก  สาทิพจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.12 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินวันนา
2. เด็กชายพงศกร  ไตรศรี
3. เด็กหญิงสุกันญา  แก้วกัณหา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวประวีณา  มีวงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวประกายวรรณ  ศรีลาชัย
2. นางสาวสุมิตตรา  ทองละมุล
3. นางสาวอินทวรรณ  สุริน
 
1. นางพรฉวี  ชูจิตต์
2. นางสาวปภัสรา  กล้าศึก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.6 เงิน 6 1. เด็กชายปกรณ์   อ่อนประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุริษา  พุฒภา
 
1. นายวิวรรธน์  พุทธานุ
2. นางแพรวชมภู  ประมูลจักโก
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พิศพงษ์
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีสันติแสง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงทิพย์นลิน  นามนุษย์
2. เด็กชายมนูศักดิ์  คำผง
 
1. นายโฆสิต  นิลสนิท
2. นางสาววชิราพรรณ  ไชยะเดชะ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กชายปรัชญา  พลเมืองศรี
2. เด็กชายวิษณุ  ภายอุ้ม
3. เด็กชายเจษฎา  ยาคำ
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  ผาภูมิ
2. นายพริษฐ์  ม่วงมิตร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปทุมพร  ศิริคำ
2. เด็กหญิงภาวิณี  แก้วโมกข์
3. เด็กหญิงวิชญาดา  บุษบา
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  ผาภูมิ
2. นายพริษฐ์  ม่วงมิตร