สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรัญญา  ปานทอง
 
1. นางสาวจริยา  กาพล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงพนิดา  โพธิสาร
 
1. นางสาวจริยา  กาพล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวธันยนันท์  จันทะสนธิ์
 
1. นางสาวจริยา  กาพล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 5 1. เด็กชายวรินทร์   จิตรโสม
 
1. นางแพรวชมภู  ประมูลจักโก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดารนี  ภายอุ้ม
 
1. นายวิวรรธน์  พุทธานุ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.85 ทอง 10 1. นางสาวสร้อยสุดา  อร่ามเรือง
2. นายสุุธิชัย  อันทราศรี
 
1. นายวิวรรธน์   พุทธานุ
2. นางแพรวชมภู  ประมูลจักโก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สีดาพันธ์
 
1. นายชยันต์  ขันงาม
 
8 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกราช  แก้วบุปผา
 
1. นายโฆสิต  นิลสนิท
 
9 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีหาโคตร์
 
1. นางอนงค์นาฏ  ชื่นตา
 
10 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  โพธิสาร
 
1. นางอนงค์นาฏ  ชื่นตา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัสวรรณ  สายศรี
2. นายวิจิตร  ศรีภัดิ์
3. นางสาวสุพรรษา  ทองพุ
 
1. นายพริษฐ์  ม่วงมิตร
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ผาภูมิ