สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชนะศักดิ์  ผามณี
 
1. นางสาวณัฎฐชา  สระใหญ่
2. นางสาวณัฎฐชา  สระใหญ่
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวธิดารัตน์  แก้วคำปอด
 
1. นางรวีวิรุฬห์  แสนทิพย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กัญญาพันธ์
 
1. นางวิชญาภรณ์  ยืนยิ่ง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายธันวา  แก้วศิริ
 
1. นางสาวณัฎฐชา  สระใหญ่
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤตพร  โคตธานี
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวสุพัตรา  เพศรี
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิดาวัลย์  ถิ่นนามน
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสตรีรัตน์  เรืองรอง
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัตนาพร  บุญตะนัย
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรศยา  คำจันทร์
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีบาง
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิวารดา  โสภานาโสม
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงละออง  แก้วคำชาติ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  บัวหลาย
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
2. นายภานุวัฒน์  จารัตน์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูฤทธิ์  ขันธแพทย์
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริยากรณ์  ทาทอง
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงจารุภา  บุญเครือพวง
2. เด็กชายธวัชชัย  สร้อยภาพ
3. เด็กหญิงสุนันทนา  กรุณา
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
2. นายภานุวัฒน์  จารัตน์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวพิไลวรรณ  โจมสติ
2. นายวาทศิลป์  รัตนวัน
3. นางสาวอารียา  พาหุดเลาะ
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
2. นายภานุวัฒน์  จารัตน์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวสุกัญญา  โคตรสมพงษ์
 
1. นางปภาวรินท์   พรมทา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทิพย์สุดา  บุญรักษา
 
1. นางปภาวรินท์   พรมทา
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 1. นายคาวี  สีสังข์
2. นายศราวุฒิ  โสมา
 
1. นางปภาวรินท์  พรมทา
2. นางยุพิน  บุตรงาม
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมนัญญา   ไชยพงศ์
 
1. นางรวีวิรุฬห์  แสนทิพย์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราพร   บุญพา
 
1. นางรวีวิรุฬห์  แสนทิพย์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กชายราชวัฒน์  พิมพาวัฒน์
2. เด็กชายวีระศักดิ์  พรมลี
 
1. นางสาวอมรศรี  ชิณวงค์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวขวัญฤดี  จันดีบุตร
2. นางสาวณัชตญา  ตรีมณี
 
1. นางสาวอมรศรี  ชิณวงค์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นายพันธ์วิรา  พวงจันดา
2. นางสาวภัทรสุดา  ธรรมมา
 
1. นางสาวอมรศรี  ชิณวงค์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง 9 1. นางสาวกันต์วลัย  สาธุจรัญ
2. นางสาวคมศร  วงษ์ศรี
3. นางสาวนุสจิรา  จุลแดง
4. นางสาวพิมณเรส  ละครศรี
5. นายยุทธชัย  สอนคำวงศ์
6. นางสาวอินทุอร  โสดาดวง
 
1. นางสาวอรทัย  กันหาวัน
2. นางสาวนงลักษ์  ไชยพงศ์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คันธี
2. เด็กหญิงวิจิตราภีณ์  คำกระจาย
3. เด็กชายเริงฤทธิ์  สารีวง
 
1. นางวารีณี  ทำนา
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปนิตา  ศุภลักษณ์
2. นางสาวมะลิวัลย์  เกษาพันธ์
3. นางสาวอรนุช  บุญธรรม
 
1. นางวารุณี  ทำนา
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงศ์  สาธุจรัญ
2. นายวรวัฒน์  แก้วพวง
3. นางสาวไขนภา  อาริกุล
 
1. นางสาวนงลักษ์  ไชยพงศ์