สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวธิดารัตน์  แก้วคำปอด
 
1. นางรวีวิรุฬห์  แสนทิพย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กัญญาพันธ์
 
1. นางวิชญาภรณ์  ยืนยิ่ง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ศรีบาง
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นางสาวสุกัญญา  โคตรสมพงษ์
 
1. นางปภาวรินท์   พรมทา
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นายพันธ์วิรา  พวงจันดา
2. นางสาวภัทรสุดา  ธรรมมา
 
1. นางสาวอมรศรี  ชิณวงค์