สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤตพร  โคตธานี
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรศยา  คำจันทร์
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิวารดา  โสภานาโสม
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงละออง  แก้วคำชาติ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  บัวหลาย
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
2. นายภานุวัฒน์  จารัตน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริยากรณ์  ทาทอง
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงจารุภา  บุญเครือพวง
2. เด็กชายธวัชชัย  สร้อยภาพ
3. เด็กหญิงสุนันทนา  กรุณา
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
2. นายภานุวัฒน์  จารัตน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวพิไลวรรณ  โจมสติ
2. นายวาทศิลป์  รัตนวัน
3. นางสาวอารียา  พาหุดเลาะ
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
2. นายภานุวัฒน์  จารัตน์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กชายราชวัฒน์  พิมพาวัฒน์
2. เด็กชายวีระศักดิ์  พรมลี
 
1. นางสาวอมรศรี  ชิณวงค์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง 9 1. นางสาวกันต์วลัย  สาธุจรัญ
2. นางสาวคมศร  วงษ์ศรี
3. นางสาวนุสจิรา  จุลแดง
4. นางสาวพิมณเรส  ละครศรี
5. นายยุทธชัย  สอนคำวงศ์
6. นางสาวอินทุอร  โสดาดวง
 
1. นางสาวอรทัย  กันหาวัน
2. นางสาวนงลักษ์  ไชยพงศ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงศ์  สาธุจรัญ
2. นายวรวัฒน์  แก้วพวง
3. นางสาวไขนภา  อาริกุล
 
1. นางสาวนงลักษ์  ไชยพงศ์