สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิวนาถ  สิทธิพร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญทน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวนิตยาพร  โพธิ์พุ่ม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญทน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  หิปะนัด
 
1. นางสาวณัฏฐากุลยา  จันทร์เปรียง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธันยธร  พรมรัตน์
 
1. นางสาวณัฏฐากุลยา  จันทร์เปรียง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดาวัน  คำมา
 
1. นายจิรายุ  มโนธรรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุภัทรา  มิ่งขวัญ
 
1. นายจิรายุ  มโนธรรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ละครศรี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  มะปราง
 
1. นายวิญญู  สายลุน
2. นางสาวณัฎฐากุลยา  จันทร์เปรียง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวถิระนันท์  จันทร์โสภา
2. นางสาวเกษมณี  ประทุมวงศ์
 
1. นายจิรายุ  มโนธรรม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปู่ไธสง
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุญธิดา  ลุนศรี
 
1. นางศรีสุข  แย้มสง่า
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมภักดี
2. เด็กหญิงสุจิราภรณ์  บรรพชาติ
3. เด็กชายอัครเดช  สีเหลือง
 
1. นายนรินทร์  วงศ์บา
2. นางจินห์จุฑา  มิ่งมิตรวิบูลย์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัชรินทร์  คำมะรัตน์
2. นางสาวรัตนาวดี  ศรีอาจ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณโคตร
 
1. นายจิรายุ  โจระสา
2. นางสุรารักษ์  สุรเสนธ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายจตุรภุช  กาญจนกาศ
2. เด็กชายชนะชัย  ม่วงแดง
 
1. นางกาญจนา  หาดคำ
2. นางสุรารักษ์  สุรเสนธ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวณัฏธิกา  พงษ์เพ็ชร
2. นางสาวสาวิตรี  ร่มรื่น
 
1. นางกาญจนา  หาดคำ
2. นางสุรารักษ์  สุรเสนธ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภศิลป์  ย่อแสง
 
1. นางจินห์จุฑา  มิ่งมิตรวิบูลย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพิมล  สุนันท์
 
1. นางฉวีวรรณ  มาลี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.25 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพิไลพร  ลีบาง
2. เด็กหญิงมัสยา  ยาระญาณ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   สีสิ้ว
 
1. นางวันเพ็ญ  โสมมา
2. นางนารีรัฐ  หล้าธรรม
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.58 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุพร  ขันแก้ว
2. นางสาวภัทรสุดา  ภูยาดวง
3. นางสาวอรทัย  แก่นแก้ว
 
1. นางชัญญาณี  เที่ยงธรรม
2. นายพงศ์พิษณุ  สุพรรณ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เผื่อแผ่
2. เด็กชายอาทิตย์  ไปยะโพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงอารยา  จันศรี
 
1. นางสาวณัฏฐิณี  สมสวย
2. นางศิรินันท์  เผื่อแผ่
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธิติพันธ์  สัตพันธ์
2. นางสาวสุณิสา  สินทองประเสริฐ
3. นางสาวสุนิตา  ปาระมัติ
 
1. นายอรรถวุฒิ  บริบูรณ์
2. นางสาวพิกุลแก้ว  มีศิลป์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  กิ่งทวยหาญ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  เผื่อแผ่
3. เด็กหญิงพรสุภา  มะปราง
 
1. นางกวินทราภรณ์  โกศล
2. นางสาวพิกุลแก้ว  มีศิลป์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุพร  คำเพ็ชร
2. นายพิเชษฐ  อร่ามเรือง
3. นายรัฐพล  ทองกล่ำ
 
1. นางพิชญา  สืบนุการณ์
2. นายทนง  สืบนุการณ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองลาย
2. เด็กหญิงนพวรรณ  เลี่ยมใจดี
3. เด็กชายอรรถพล  อินทร์วัน
 
1. นางพัชรี  มั่นทองพิทักษ์
2. นางสาวนัฏฐิณี  สมสวย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวช่อผกา  สุขรินทร์
2. นางสาวศิริวรรณ  ม่วงแดง
3. นายอนพัทย์  คันทบุตร
 
1. นางสาววิไลวัลย์  ไชยชาญ
2. นางณัฐฐิญา  หะโท
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โลพาด
2. เด็กหญิงกัลยาพร  เถรหมื่นไวย์
 
1. นางกวินทราภรณ์  โกศล
2. นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวทิพวรรณ  ศิริจันดา
2. นางสาวสุนิสา  แก้วนพคุณ
 
1. นางสำเร็จ  สุนทรา
2. นายธนโชติ  ขุนโทนิล
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทิวากร  วาจาสัจ
2. เด็กหญิงวันวิสา  วาจาสัจ
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรินทร์  สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  จันศรี
 
1. นางชัญญาณี  เที่ยงธรรม
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงคัทลียา  วันเพ็ง
2. เด็กหญิงชลิตา  ศรีโวหะ
3. เด็กหญิงทิวาวรรณ  จันทร์ดวงศรี
4. เด็กหญิงนำ้ทิพย์  วงษ์สุโท
5. เด็กหญิงอารียา  ศรีสะอาด
 
1. นายสุบรรณ  พรมเสนา
2. นางพิไลพร  จันทกรณ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  ละมูล
2. นางสาวณัฐริกา  สินล้าน
3. นางสาวธิดารัตน์  คชแพทย์
4. นางสาวศิริรัตน์  สีโทน
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  หอมทรง
 
1. นางรุ่งอโณทัย  อ้อมแก้ว
2. นางเสาวคนธ์  เชื้อดีี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงกชพร  ลครศรี
2. เด็กหญิงจันจิรา  ภาษาสุข
3. เด็กหญิงนัฐธิดา  สีฟ้า
4. เด็กหญิงศศิมา  ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุวนันท์  ชื่นจันทร์
 
1. นางเสาวคนธ์  เชื้อดี
2. นางเกษร  ยอดจักร์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.5 เงิน 7 1. นางสาวพิชญ์สินี  จิตร์ดี
2. นางสาวพุุทธธิดา  พื้นพรม
3. นางสาวมะลิวัลย์  คำม้าว
4. นางสาวรัตนาภรณ์  ชัยวงษา
5. นางสาวอรวรรณ  โพธิ์สาชัย
 
1. นางเสาวคนธ์  เชื้อดี
2. นางเกษร  ยอดจักร์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเสาวภา  ดวงศรี
 
1. นายเพียรไพร  เคารพ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาณธร  สายทอง
 
1. นางจุฑารัตน์  ผิวงาม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิจารีย์  แก้วบุญคำ
2. เด็กชายทศพร  คำเพ็ชร
 
1. นางวรัญญา  คำภาบุตร
2. นางสาวไพริน  คำศรี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิศาล  เที่ยงธรรม
2. นางสาวอุรสา  นามวิชา
 
1. นางสาวไพริน  คำศรี
2. นางวรัญญา  คำภาบุตร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พะวงษ์แสง
2. นางสาวจิณห์วรา  คำจันทร์
3. นางสาวจิตราภรณ์  ห่อทรัพย์
4. นางสาวฐิตินันท์  มั่นยืน
5. นางสาวปทุมวดี  อินปั๋น
6. นางสาววราภรณ์  ทองปาน
7. นางสาววิไลลักษณ์  สายตั้ง
8. นางสาวศุภิสรา  โทษา
9. นางสาวอรปรียา  ชานุวงศ์
10. นางสาวอรพิน  บุตรดาษ
 
1. นายเพียรไพร  เคารพ
2. นางเสาวคนธ์  เชื้อดี
3. นางวรัญญา  คำภาบุตร
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณััฐริกา  กัณหาบุตร
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองสุข
 
1. นายมานิช  ธรรมนิยม
2. นายจารุณ  ยะลา
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ชัยนาม
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุญเลิศ
 
1. นายปรีชา  ทองดี
2. นายวิรัช  กะตะศิลา
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นิภารัมย์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพันธ์  สายทอง
 
1. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงวารี  บุตรมั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธารทิพย์  กิ่งก้าน
 
1. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  แหนงวงษ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิโรจน์  จันทรักษา
 
1. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองระย้า
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  มะลิยา
 
1. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพวงชมพู  สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงวารุณี  พลจันทร์ทึก
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
2. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงมัสยา  ยาระญาณ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายพัชรพงษ์  กิ่งทวยหาญ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  วงศ์ป้อง
2. เด็กชายราชินนท์  พนาลัย
3. เด็กชายวรินทร  เข้าครอง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
2. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคมกฤษ  ภาษี
2. นายวรรณะ  คุณนาม
3. นายอนุรักษ์  แท่นศิลา
 
1. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
2. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฐิติกร  สอพอง
2. นางสาวปริญญา  สิงห์ทอง
3. นายยอดจตุพงศ์  แผ่นทอง
4. นายสิทธิชัย  ทองปาน
5. นายสุรชัย  สอพอง
6. นายเหมหิรัญ  บัวจันทร์
 
1. นายจักรกริช  ปะโปตินัง
2. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
3. นางสาวภัทรา  ตาอุด
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจามร  ศรีคำ
2. นางสาวชไมพร  ละครศรี
3. นายฐิติกร  สอพอง
4. เด็กชายณัฐชา  ไวสาลี
5. นายธีรพงค์  ใจเรือง
6. นางสาวปริญญา  สิงห์ทอง
7. เด็กชายปัฐวิกรณ์  ชันชาติ
8. นายยอดจตุพงศ์  แผ่นทอง
9. เด็กหญิงลลิตา  สารคาม
10. เด็กชายวรัญชัย  จันทร์หมื่น
11. เด็กชายวรัญชัย  จันทร์หมื่น
12. นางสาววิภาวดี  แผ่พันธ์
13. นางสาวศิริพร  รักษาศรี
14. นายสิทธิชัย  ทองปาน
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  มูลสาร
16. นางสาวสุภาสร  ละครศรี
17. นายสุรชัย  สอพอง
18. นายสุรชัย  โพธิวัฒน์
19. เด็กชายอนุสรณ์  อาจหอม
20. นางสาวเจนจิรา  แผ่พันธ์
21. นายเหมหิรัญ  บัวจันทร์
22. เด็กชายเอกชัย  ทองปาน
23. เด็กชายแสงอรุณ  ยอดจักร
24. นายไกรสร  ศรีเสริม
 
1. นายจักรกริช  ปะโปตินัง
2. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
3. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
4. นางสาวภัทรา  ตาอุด
5. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายอนุสรณ์  อาจหอม
 
1. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายสุนันท์  มะลิลำ
 
1. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงลลิตา  สารคาม
 
1. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชไมพร  ละครศรี
 
1. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุสรณ์  อาจหอม
 
1. นายจักรกริช  ปะโปตินัง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเหมหิรัญ  บัวจันทร์
 
1. นายจักรกริช  ปะโปตินัง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลลดา  จิตจันทร์
 
1. นายจักรกริช  ปะโปตินัง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเจนจิรา  แผ่พันธ์
 
1. นายจักรกริช  ปะโปตินัง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐชา  ไวสาลี
 
1. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสิทธิชัย  ทองปาน
 
1. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงช่อผกา  แสงทอง
 
1. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปริญญา  สิงห์ทอง
 
1. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจามร  ศรีคำ
 
1. นายจักรกริช  ปะโปตินัง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเหมหิรัญ  บัวจันทร์
 
1. นายจักรกริช  ปะโปตินัง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงลลิตา  สารคาม
 
1. นายจักรกริช  ปะโปตินัง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเจนจิรา  แผ่พันธ์
 
1. นายจักรกริช  ปะโปตินัง
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ์  นิสัย
2. เด็กหญิงกมลชนก  บุญสุข
3. เด็กหญิงชนาภรณ์  นามสอน
4. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ระหงษ์
5. เด็กชายปฏิพล  บุญให้
6. เด็กชายวรัญชัย  จันทร์หมื่น
7. เด็กชายวรินทร  เข้าครอง
8. เด็กชายสราวุฒิ  สงคราม
9. เด็กหญิงอทิตติยาภรณ์  ทองอ่อน
10. เด็กชายเจษฎาพร  ธรรมวงษ์
 
1. นางสาวภัทรา  ตาอุด
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธินันท์  ลาวเมือง
2. นายธีรพงศ์  ใจเรือง
3. นายนนทวัฒน์  แดงบาง
4. นางสาวพิศสมัย  สิมศรี
5. นางสาวมินตรา  แนบเนียม
6. นางสาวศิริฟ้า  กันศัตรู
7. นายสุรชัย  โพธิวัฒน์
8. นายไกรสร  ศรีเสริม
 
1. นางสาวภัทรา  ตาอุด
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวจันทร์จิรา  วงศ์นคร
2. นางสาวฐิตินันท์  มั่นยืน
3. นางสาวนภาภรณ์  ทองเหลือ
4. นางสาวปริญญา  สิงห์ทอง
5. นางสาววิภาวดี  แผ่พันธ์
6. นางสาวสุภัทรา  มิ่งขวัญ
7. นางสาวเจนจิรา  แผ่พันธ์
 
1. นางสาวภัทรา  ตาอุด
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดาวทิพย์  บุญเกื้อ
2. นางสาวธรัสพร  ห่อทรัพย์
3. นางสาวธิดา  กันบัวบุตร
4. นางสาวนิยากร  พวงมาเทศ
5. นางสาวปทุมวดี  นามวงศ์
6. นางสาวปัญญาพร  ต้นเกษ
7. นางสาววิไลลักษณ์  จำปางาม
8. นางสาวสุปราณี  วงศ์ภักดี
9. นางสาวอรวรรณ  สิริจันดา
10. นางสาวเอมวิภา  ทองเหลือ
 
1. นางสาวภัทรา  ตาอุด
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78.85 เงิน 4 1. เด็กหญิงอทิตยาภรณ์  ทองอ่อน
 
1. นางสาวสุภาพ  เลิศกิ่ง
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวอภิรดี  ศรีลาวัน
 
1. นางสาวมัทนา  แย้มใส
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนนฑ์ธกาญจน์  ทรัพย์ทองเปลว
 
1. นางสาวจิตราพร  ทองแม้น
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววัลยา  ทองดี
 
1. นางสาวปริญญา  นิลมาลี
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุเดช  คำเพราะ
 
1. นางกาญจนา  ชิดดี
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74.08 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เผื่อแผ่
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ใจอ่อน
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  มะโนชาติ
 
1. นางสาวมัทนา  แย้มใส
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  นนวงษา
2. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์โสภา
3. เด็กหญิงนิโลบล  แก้วบุญคำ
4. เด็กหญิงพฤกษา  ยวนชื่น
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ชื่นจันทร์
 
1. นางสาวมัทนา  แย้มใส
2. Mr.Brian Peter  Smith
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุจวดี  คมแพท์
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  โสพัฒน์
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัญญา  ประเสริฐชาติ
 
1. นางสาวอัญชลี  บัวแก้ว
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงประภารัตน์  ไชยโพธิ์
2. เด็กชายอดุลย์   บุญรักษา
 
1. นางสาวประสบพร  ไชยสาร
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทศราพร  สายทอง
2. นางสาวรัตวรรณ  สมบัติ
 
1. นางสาวประสบพร  ไชยสาร
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พันธ์แก่น
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เมืองปากน้อย
3. เด็กชายณัฐพงศ์  เสนคำสอน
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีโวหะ
5. เด็กชายนันทชัย  สอพอง
6. เด็กชายภูมิ  เชื้อดี
7. เด็กชายรัตนชัย  แก้วเสน
8. เด็กชายสุรเชษฐ์  ละเลิศ
 
1. นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์
2. นายสมพาน  เที่ยงธรรม
3. นางสาวสุคนธิกา  พวงมะลิ
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติวุฒิ  ปลื้มใจ
2. นายธนพงษ์  ตุ้มทรัพย์
3. นายธีรพงศ์  ดวงศรี
4. นายเจนณรงค์  ละมูล
5. นายแสงสุรีย์  พิมพ์เพชร
6. นายไตรภาค  วันเพ็ง
 
1. นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์
2. นางสาวสุคนธิกา  พวงมะลิ
3. นายสมพาน  เที่ยงธรรม
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  จันทะสุ
2. นางสาวจุฑารัตน์  ถึงไชย
3. นางสาวณัฐวดี  สอพอง
4. นางสาวนิรมล  นางวงค์
5. นางสาวปิยากร  แก้วใส
6. นางสาวสร้อยฟ้า  ชิดครบุรี
7. นางสาวสาวิตรี  ยอดมาลี
8. นางสาวสุนิสา  สุขสำราญ
9. นางสาวสุพัฒรา  สุจริตภัคดี
10. นายเอกชัย  ทองเหลือ
 
1. นางเสาวคนธ์  เชื้อดีี
2. นางณัฐฐิญา  หะโท
3. นางจุฑารัตน์  ผิวงาม
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  สายทอง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ใสปาน
3. เด็กหญิงยุพา  กิ่งจันมล
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงมาลี
5. เด็กหญิงเพชรชอร  โพนปลัด
 
1. นางสาวสุคนธิกา  พวงมะลิ
2. นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงนภา  พิทักษา
2. นางสาวทัศนีย์  หารธงไชย
3. นางสาวพรสวรรค์  กุดวงค์แก้ว
4. นางสาวรัตติยากร  ชูชิต
5. นางสาวสุพัฒตรา  สีเหลือง
 
1. นางสาวมาลินี  แก้วยงค์
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุไรภรณ์  อ้อมชมภู
2. เด็กหญิงดาบัสวี  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงปาวลี  ภัยวงค์
 
1. นางสาวกานต์ศินี  เดชหาญ
2. นางพนิดา  ทองเสี่ยน
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวละมัย  ทรงทัน
2. นางสาววิภาพร  คำปลิว
3. นางสาววิภาวัลย์  บัวศรียอด
 
1. นางสาวภาติยา  จิรังดา
2. นางสาวณัฎฐากุลยา  จันทร์เปรียง
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมุกทิตา  สายทอง
2. เด็กหญิงศานัทธิณี  สายตั้ง
3. เด็กหญิงสมฤดี  ห่อทรัพย์
 
1. นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์
2. นางสาวสุคนธิกา  พวงมะลิ
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวทรายขวัญ  กิ่งจันมล
2. นางสาวบุษบา  พันธ์ทอง
3. นางสาวอรยา  ตาอุดม
 
1. นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์
2. นางสาวสุคนธิกา  พวงมะลิ
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชำนาญ  หรีดจีน
2. เด็กหญิงศิวนาถ  สุทธิพร
 
1. นางสาวสุภาพ  เลิศกิ่ง
2. นางสาวสุคนทิพย์  ใจอ่อน
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  เกษาชาติ
 
1. นางสาวมัทนา  แย้มใส
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพีรภัทร  คะสุดใจ
2. เด็กหญิงเกศิณี  คำภานุ
 
1. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์
2. นางฉวีวรรณ  มาลี
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธนภรณ์  คำเหลือ
 
1. นางสาวลิขิต  ศิริบูรณ์
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุไรภรณ์  อ้อมชมภู
2. เด็กหญิงดาบัสวี  มณีรัตน์
 
1. นางสาวณัฎฐากุลยา  จันทร์เปรียง
2. นางสาวกานต์ศินี  เดชหาญ
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอุรสา  นามวิชา
 
1. นางสาวภาติยา  จิรังดา
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงถนอมขวัญ  ศรีภิรมย์
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวจุฑามณี  หัสถา
 
1. นายสมพาน  เที่ยงธรรม
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนนท์ธิฌา  ทรัพย์ทองเปลว
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ดวงแสง
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นายจิรศักดิ์  ใจเรือง
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริยากรณ์  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงสุมิลตรา  พันธ์ลักษ์
 
1. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
2. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามาศ  ทับทะมาศ
2. นายศักดิ์ศรี  บุรีแสง
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  อัฐแป
2. เด็กหญิงปณัฐฐา  สารทอง
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปัญญา  ลาพรม
2. นางสาวสุกัณยา  นามสอน
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิตยา  ชัยวงค์ษา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์โสภา
 
1. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
2. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อัฐแป
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วุฒะนา
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นายบุญเลิศ  พลชลี
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  โสมาบุตร
2. เด็กชายอุทัย  โพษาจันทร์
 
1. นายจิรศักดิ์  ใจเรือง
2. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวนรมน  ต๋องเรียน
2. นางสาวสมรวรรณ  แสงอรุณ
 
1. นายจิรศักดิ์  ใจเรือง
2. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคำแก้ว  บุญเลิศ
2. นางสาวพัชรินทร์  ใจดี
 
1. นายจิรศักดิ์  ใจเรือง
2. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐวรรณ  คำทวี
2. นายบริพัฒน์  คงแรงดี
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นายบุญเลิศ  พลชลี
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายถาวร  บาททอง
2. นายอภิสิทธิ์  จันทร์พูล
 
1. นายจิรศักดิ์  ใจเรือง
2. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
 
116 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงฤทัย  พันธ์มะลิ
2. นางสาวธิดารัตน์  จันดี
3. นางสาวสุทธณี  มีทอง
 
1. นายพงศ์พิษณุ  สุพรรณ์
2. นางชัญญาณี  เที่ยงธรรม
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงยลดา  ดวงศรี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นางวงษ์
3. เด็กชายเจตริน  ทองเพ็ชร
 
1. นายทศพล  แก้วอาษา
2. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปานตะวัน  ดวงจันทร์
2. นายศรชัย  มะลิวงค์
3. นายไชยวัฒน์  สุทธิสน
 
1. นายทศพล  แก้วอาษา
2. นายจักรกฤษณ์  โพธิวัฒน์
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ประเสริฐชาติ
2. เด็กหญิงชนากานต์  ดาเชิงเขา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนดี
4. เด็กชายพิพัฒน์  ทองกล่ำ
5. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีโวหะ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ใจเรือง
 
1. นายบุญเลิศ  พลชลี
2. นางปัชชา  รัตนพร
3. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวการะเกศ  สมใจ
2. นางสาวนภา  ใสปาน
3. นางสาวภริตา  ประเสริฐ์ชาติ
4. นางสาวภัทรานิฐน์  คำงาม
5. นางสาววันวิสา  คะนะมา
6. นางสาวอรอนงค์รดี  พลเยี่ยม
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา  รัตนพร
3. นางสมใจ  เคารพ
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  คูณสม
2. เด็กหญิงบุษบา  ติงสะ
3. เด็กหญิงสุชาดา  จรเด็จ
 
1. นางสมใจ  เคารพ
2. นางลักษณา  นัทธี
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงษ์นรัตน์  ใจเรือง
2. นายรัฐพล  คำมา
3. นางสาวศุภรัตน์  ศรีสะอาด
 
1. นางสมใจ  เคารพ
2. นางลักษณา  นัทธี
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  วงษ์เสน่ห์
2. เด็กหญิงอารียา  เคารพ
3. เด็กหญิงเจษฎาพร  พรมเสนา
 
1. นางสมใจ  เคารพ
2. นางลักษณา  นัทธี
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชนาถ  นาคนวล
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  สนิทสนม
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  หงค์งาม
 
1. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
2. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์นภา  ชัยวงษ์ษา
2. นางสาวภัทติยา  สายตั้ง
3. นางสาวโสรญา  แกชวดดง
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรนนท์  วิไล
2. เด็กชายภูวนาท  ประทุมวงษ์
3. เด็กชายภูวเดช  สิงห์ไกร
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา  รัตนพร
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาพร  ละเลิศ
2. นางสาวพรสวรรค์  จิบจันทร์
3. นางสาวสุนิตา  ตามแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา  รัตนพร
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาสุนี  ห่อชื่อ
2. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  คำเพ็ชร
3. เด็กหญิงอภิชญา  แสงเพชร
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.17 ทอง 5 1. นายจารุภัทร  สุนันท์
2. นางสาวนวธิดา  แสนหูม
3. นางสาวเกษฎาภรณ์  ทองหลอม
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีราพร  พนะสัน
2. เด็กหญิงลลิตา  บุตรทอง
3. เด็กหญิงเกวลิน  สายสังข์
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร