สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสุภัทรา  มิ่งขวัญ
 
1. นายจิรายุ  มโนธรรม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.25 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพิไลพร  ลีบาง
2. เด็กหญิงมัสยา  ยาระญาณ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   สีสิ้ว
 
1. นางวันเพ็ญ  โสมมา
2. นางนารีรัฐ  หล้าธรรม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวอภิรดี  ศรีลาวัน
 
1. นางสาวมัทนา  แย้มใส
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงประภารัตน์  ไชยโพธิ์
2. เด็กชายอดุลย์   บุญรักษา
 
1. นางสาวประสบพร  ไชยสาร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทศราพร  สายทอง
2. นางสาวรัตวรรณ  สมบัติ
 
1. นางสาวประสบพร  ไชยสาร