สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวนิตยาพร  โพธิ์พุ่ม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญทน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เผื่อแผ่
2. เด็กชายอาทิตย์  ไปยะโพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงอารยา  จันศรี
 
1. นางสาวณัฏฐิณี  สมสวย
2. นางศิรินันท์  เผื่อแผ่
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงคัทลียา  วันเพ็ง
2. เด็กหญิงชลิตา  ศรีโวหะ
3. เด็กหญิงทิวาวรรณ  จันทร์ดวงศรี
4. เด็กหญิงนำ้ทิพย์  วงษ์สุโท
5. เด็กหญิงอารียา  ศรีสะอาด
 
1. นายสุบรรณ  พรมเสนา
2. นางพิไลพร  จันทกรณ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมุกทิตา  สายทอง
2. เด็กหญิงศานัทธิณี  สายตั้ง
3. เด็กหญิงสมฤดี  ห่อทรัพย์
 
1. นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์
2. นางสาวสุคนธิกา  พวงมะลิ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  โสมาบุตร
2. เด็กชายอุทัย  โพษาจันทร์
 
1. นายจิรศักดิ์  ใจเรือง
2. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 1. นางสาวนรมน  ต๋องเรียน
2. นางสาวสมรวรรณ  แสงอรุณ
 
1. นายจิรศักดิ์  ใจเรือง
2. นายขวัญชัย  จันทร์แดง