สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุดาวัน  คำมา
 
1. นายจิรายุ  มโนธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ละครศรี
2. เด็กหญิงสุพัตรา  มะปราง
 
1. นายวิญญู  สายลุน
2. นางสาวณัฎฐากุลยา  จันทร์เปรียง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุญธิดา  ลุนศรี
 
1. นางศรีสุข  แย้มสง่า
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัชรินทร์  คำมะรัตน์
2. นางสาวรัตนาวดี  ศรีอาจ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณโคตร
 
1. นายจิรายุ  โจระสา
2. นางสุรารักษ์  สุรเสนธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายจตุรภุช  กาญจนกาศ
2. เด็กชายชนะชัย  ม่วงแดง
 
1. นางกาญจนา  หาดคำ
2. นางสุรารักษ์  สุรเสนธ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวณัฏธิกา  พงษ์เพ็ชร
2. นางสาวสาวิตรี  ร่มรื่น
 
1. นางกาญจนา  หาดคำ
2. นางสุรารักษ์  สุรเสนธ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.58 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุพร  ขันแก้ว
2. นางสาวภัทรสุดา  ภูยาดวง
3. นางสาวอรทัย  แก่นแก้ว
 
1. นางชัญญาณี  เที่ยงธรรม
2. นายพงศ์พิษณุ  สุพรรณ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุพร  คำเพ็ชร
2. นายพิเชษฐ  อร่ามเรือง
3. นายรัฐพล  ทองกล่ำ
 
1. นางพิชญา  สืบนุการณ์
2. นายทนง  สืบนุการณ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองลาย
2. เด็กหญิงนพวรรณ  เลี่ยมใจดี
3. เด็กชายอรรถพล  อินทร์วัน
 
1. นางพัชรี  มั่นทองพิทักษ์
2. นางสาวนัฏฐิณี  สมสวย
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวทิพวรรณ  ศิริจันดา
2. นางสาวสุนิสา  แก้วนพคุณ
 
1. นางสำเร็จ  สุนทรา
2. นายธนโชติ  ขุนโทนิล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงกชพร  ลครศรี
2. เด็กหญิงจันจิรา  ภาษาสุข
3. เด็กหญิงนัฐธิดา  สีฟ้า
4. เด็กหญิงศศิมา  ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุวนันท์  ชื่นจันทร์
 
1. นางเสาวคนธ์  เชื้อดี
2. นางเกษร  ยอดจักร์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.5 เงิน 7 1. นางสาวพิชญ์สินี  จิตร์ดี
2. นางสาวพุุทธธิดา  พื้นพรม
3. นางสาวมะลิวัลย์  คำม้าว
4. นางสาวรัตนาภรณ์  ชัยวงษา
5. นางสาวอรวรรณ  โพธิ์สาชัย
 
1. นางเสาวคนธ์  เชื้อดี
2. นางเกษร  ยอดจักร์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณััฐริกา  กัณหาบุตร
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองสุข
 
1. นายมานิช  ธรรมนิยม
2. นายจารุณ  ยะลา
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ชัยนาม
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุญเลิศ
 
1. นายปรีชา  ทองดี
2. นายวิรัช  กะตะศิลา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นิภารัมย์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงวารี  บุตรมั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองระย้า
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78.85 เงิน 4 1. เด็กหญิงอทิตยาภรณ์  ทองอ่อน
 
1. นางสาวสุภาพ  เลิศกิ่ง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนนฑ์ธกาญจน์  ทรัพย์ทองเปลว
 
1. นางสาวจิตราพร  ทองแม้น
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 74.08 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เผื่อแผ่
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ใจอ่อน
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุจวดี  คมแพท์
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  โสพัฒน์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัญญา  ประเสริฐชาติ
 
1. นางสาวอัญชลี  บัวแก้ว
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  สายทอง
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ใสปาน
3. เด็กหญิงยุพา  กิ่งจันมล
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงมาลี
5. เด็กหญิงเพชรชอร  โพนปลัด
 
1. นางสาวสุคนธิกา  พวงมะลิ
2. นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงนภา  พิทักษา
2. นางสาวทัศนีย์  หารธงไชย
3. นางสาวพรสวรรค์  กุดวงค์แก้ว
4. นางสาวรัตติยากร  ชูชิต
5. นางสาวสุพัฒตรา  สีเหลือง
 
1. นางสาวมาลินี  แก้วยงค์
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุไรภรณ์  อ้อมชมภู
2. เด็กหญิงดาบัสวี  มณีรัตน์
 
1. นางสาวณัฎฐากุลยา  จันทร์เปรียง
2. นางสาวกานต์ศินี  เดชหาญ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอุรสา  นามวิชา
 
1. นางสาวภาติยา  จิรังดา
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปัญญา  ลาพรม
2. นางสาวสุกัณยา  นามสอน
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐวรรณ  คำทวี
2. นายบริพัฒน์  คงแรงดี
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นายบุญเลิศ  พลชลี
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายถาวร  บาททอง
2. นายอภิสิทธิ์  จันทร์พูล
 
1. นายจิรศักดิ์  ใจเรือง
2. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
 
30 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงฤทัย  พันธ์มะลิ
2. นางสาวธิดารัตน์  จันดี
3. นางสาวสุทธณี  มีทอง
 
1. นายพงศ์พิษณุ  สุพรรณ์
2. นางชัญญาณี  เที่ยงธรรม