สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนนท์ธิฌา  ทรัพย์ทองเปลว
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ดวงแสง
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นายจิรศักดิ์  ใจเรือง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริยากรณ์  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงสุมิลตรา  พันธ์ลักษ์
 
1. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
2. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามาศ  ทับทะมาศ
2. นายศักดิ์ศรี  บุรีแสง
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  อัฐแป
2. เด็กหญิงปณัฐฐา  สารทอง
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิตยา  ชัยวงค์ษา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์โสภา
 
1. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
2. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อัฐแป
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วุฒะนา
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นายบุญเลิศ  พลชลี
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคำแก้ว  บุญเลิศ
2. นางสาวพัชรินทร์  ใจดี
 
1. นายจิรศักดิ์  ใจเรือง
2. นายขวัญชัย  จันทร์แดง