สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิวนาถ  สิทธิพร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญทน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  หิปะนัด
 
1. นางสาวณัฏฐากุลยา  จันทร์เปรียง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธันยธร  พรมรัตน์
 
1. นางสาวณัฏฐากุลยา  จันทร์เปรียง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวถิระนันท์  จันทร์โสภา
2. นางสาวเกษมณี  ประทุมวงศ์
 
1. นายจิรายุ  มโนธรรม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปู่ไธสง
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมภักดี
2. เด็กหญิงสุจิราภรณ์  บรรพชาติ
3. เด็กชายอัครเดช  สีเหลือง
 
1. นายนรินทร์  วงศ์บา
2. นางจินห์จุฑา  มิ่งมิตรวิบูลย์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภศิลป์  ย่อแสง
 
1. นางจินห์จุฑา  มิ่งมิตรวิบูลย์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพิมล  สุนันท์
 
1. นางฉวีวรรณ  มาลี
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธิติพันธ์  สัตพันธ์
2. นางสาวสุณิสา  สินทองประเสริฐ
3. นางสาวสุนิตา  ปาระมัติ
 
1. นายอรรถวุฒิ  บริบูรณ์
2. นางสาวพิกุลแก้ว  มีศิลป์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  กิ่งทวยหาญ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  เผื่อแผ่
3. เด็กหญิงพรสุภา  มะปราง
 
1. นางกวินทราภรณ์  โกศล
2. นางสาวพิกุลแก้ว  มีศิลป์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวช่อผกา  สุขรินทร์
2. นางสาวศิริวรรณ  ม่วงแดง
3. นายอนพัทย์  คันทบุตร
 
1. นางสาววิไลวัลย์  ไชยชาญ
2. นางณัฐฐิญา  หะโท
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โลพาด
2. เด็กหญิงกัลยาพร  เถรหมื่นไวย์
 
1. นางกวินทราภรณ์  โกศล
2. นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทิวากร  วาจาสัจ
2. เด็กหญิงวันวิสา  วาจาสัจ
 
1. นางสุพรรณณี  จันทเขต
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรินทร์  สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  จันศรี
 
1. นางชัญญาณี  เที่ยงธรรม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  ละมูล
2. นางสาวณัฐริกา  สินล้าน
3. นางสาวธิดารัตน์  คชแพทย์
4. นางสาวศิริรัตน์  สีโทน
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  หอมทรง
 
1. นางรุ่งอโณทัย  อ้อมแก้ว
2. นางเสาวคนธ์  เชื้อดีี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเสาวภา  ดวงศรี
 
1. นายเพียรไพร  เคารพ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาณธร  สายทอง
 
1. นางจุฑารัตน์  ผิวงาม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิจารีย์  แก้วบุญคำ
2. เด็กชายทศพร  คำเพ็ชร
 
1. นางวรัญญา  คำภาบุตร
2. นางสาวไพริน  คำศรี
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิศาล  เที่ยงธรรม
2. นางสาวอุรสา  นามวิชา
 
1. นางสาวไพริน  คำศรี
2. นางวรัญญา  คำภาบุตร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พะวงษ์แสง
2. นางสาวจิณห์วรา  คำจันทร์
3. นางสาวจิตราภรณ์  ห่อทรัพย์
4. นางสาวฐิตินันท์  มั่นยืน
5. นางสาวปทุมวดี  อินปั๋น
6. นางสาววราภรณ์  ทองปาน
7. นางสาววิไลลักษณ์  สายตั้ง
8. นางสาวศุภิสรา  โทษา
9. นางสาวอรปรียา  ชานุวงศ์
10. นางสาวอรพิน  บุตรดาษ
 
1. นายเพียรไพร  เคารพ
2. นางเสาวคนธ์  เชื้อดี
3. นางวรัญญา  คำภาบุตร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพันธ์  สายทอง
 
1. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธารทิพย์  กิ่งก้าน
 
1. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  แหนงวงษ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิโรจน์  จันทรักษา
 
1. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  มะลิยา
 
1. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพวงชมพู  สัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงวารุณี  พลจันทร์ทึก
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
2. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงมัสยา  ยาระญาณ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายพัชรพงษ์  กิ่งทวยหาญ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  วงศ์ป้อง
2. เด็กชายราชินนท์  พนาลัย
3. เด็กชายวรินทร  เข้าครอง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
2. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคมกฤษ  ภาษี
2. นายวรรณะ  คุณนาม
3. นายอนุรักษ์  แท่นศิลา
 
1. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
2. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจามร  ศรีคำ
2. นางสาวชไมพร  ละครศรี
3. นายฐิติกร  สอพอง
4. เด็กชายณัฐชา  ไวสาลี
5. นายธีรพงค์  ใจเรือง
6. นางสาวปริญญา  สิงห์ทอง
7. เด็กชายปัฐวิกรณ์  ชันชาติ
8. นายยอดจตุพงศ์  แผ่นทอง
9. เด็กหญิงลลิตา  สารคาม
10. เด็กชายวรัญชัย  จันทร์หมื่น
11. เด็กชายวรัญชัย  จันทร์หมื่น
12. นางสาววิภาวดี  แผ่พันธ์
13. นางสาวศิริพร  รักษาศรี
14. นายสิทธิชัย  ทองปาน
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  มูลสาร
16. นางสาวสุภาสร  ละครศรี
17. นายสุรชัย  สอพอง
18. นายสุรชัย  โพธิวัฒน์
19. เด็กชายอนุสรณ์  อาจหอม
20. นางสาวเจนจิรา  แผ่พันธ์
21. นายเหมหิรัญ  บัวจันทร์
22. เด็กชายเอกชัย  ทองปาน
23. เด็กชายแสงอรุณ  ยอดจักร
24. นายไกรสร  ศรีเสริม
 
1. นายจักรกริช  ปะโปตินัง
2. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
3. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
4. นางสาวภัทรา  ตาอุด
5. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายอนุสรณ์  อาจหอม
 
1. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายสุนันท์  มะลิลำ
 
1. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงลลิตา  สารคาม
 
1. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธินันท์  ลาวเมือง
2. นายธีรพงศ์  ใจเรือง
3. นายนนทวัฒน์  แดงบาง
4. นางสาวพิศสมัย  สิมศรี
5. นางสาวมินตรา  แนบเนียม
6. นางสาวศิริฟ้า  กันศัตรู
7. นายสุรชัย  โพธิวัฒน์
8. นายไกรสร  ศรีเสริม
 
1. นางสาวภัทรา  ตาอุด
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวจันทร์จิรา  วงศ์นคร
2. นางสาวฐิตินันท์  มั่นยืน
3. นางสาวนภาภรณ์  ทองเหลือ
4. นางสาวปริญญา  สิงห์ทอง
5. นางสาววิภาวดี  แผ่พันธ์
6. นางสาวสุภัทรา  มิ่งขวัญ
7. นางสาวเจนจิรา  แผ่พันธ์
 
1. นางสาวภัทรา  ตาอุด
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววัลยา  ทองดี
 
1. นางสาวปริญญา  นิลมาลี
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุเดช  คำเพราะ
 
1. นางกาญจนา  ชิดดี
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  มะโนชาติ
 
1. นางสาวมัทนา  แย้มใส
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  นนวงษา
2. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์โสภา
3. เด็กหญิงนิโลบล  แก้วบุญคำ
4. เด็กหญิงพฤกษา  ยวนชื่น
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ชื่นจันทร์
 
1. นางสาวมัทนา  แย้มใส
2. Mr.Brian Peter  Smith
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พันธ์แก่น
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เมืองปากน้อย
3. เด็กชายณัฐพงศ์  เสนคำสอน
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีโวหะ
5. เด็กชายนันทชัย  สอพอง
6. เด็กชายภูมิ  เชื้อดี
7. เด็กชายรัตนชัย  แก้วเสน
8. เด็กชายสุรเชษฐ์  ละเลิศ
 
1. นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์
2. นายสมพาน  เที่ยงธรรม
3. นางสาวสุคนธิกา  พวงมะลิ
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติวุฒิ  ปลื้มใจ
2. นายธนพงษ์  ตุ้มทรัพย์
3. นายธีรพงศ์  ดวงศรี
4. นายเจนณรงค์  ละมูล
5. นายแสงสุรีย์  พิมพ์เพชร
6. นายไตรภาค  วันเพ็ง
 
1. นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์
2. นางสาวสุคนธิกา  พวงมะลิ
3. นายสมพาน  เที่ยงธรรม
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  จันทะสุ
2. นางสาวจุฑารัตน์  ถึงไชย
3. นางสาวณัฐวดี  สอพอง
4. นางสาวนิรมล  นางวงค์
5. นางสาวปิยากร  แก้วใส
6. นางสาวสร้อยฟ้า  ชิดครบุรี
7. นางสาวสาวิตรี  ยอดมาลี
8. นางสาวสุนิสา  สุขสำราญ
9. นางสาวสุพัฒรา  สุจริตภัคดี
10. นายเอกชัย  ทองเหลือ
 
1. นางเสาวคนธ์  เชื้อดีี
2. นางณัฐฐิญา  หะโท
3. นางจุฑารัตน์  ผิวงาม
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุไรภรณ์  อ้อมชมภู
2. เด็กหญิงดาบัสวี  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงปาวลี  ภัยวงค์
 
1. นางสาวกานต์ศินี  เดชหาญ
2. นางพนิดา  ทองเสี่ยน
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวละมัย  ทรงทัน
2. นางสาววิภาพร  คำปลิว
3. นางสาววิภาวัลย์  บัวศรียอด
 
1. นางสาวภาติยา  จิรังดา
2. นางสาวณัฎฐากุลยา  จันทร์เปรียง
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวทรายขวัญ  กิ่งจันมล
2. นางสาวบุษบา  พันธ์ทอง
3. นางสาวอรยา  ตาอุดม
 
1. นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์
2. นางสาวสุคนธิกา  พวงมะลิ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชำนาญ  หรีดจีน
2. เด็กหญิงศิวนาถ  สุทธิพร
 
1. นางสาวสุภาพ  เลิศกิ่ง
2. นางสาวสุคนทิพย์  ใจอ่อน
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวจุฑามณี  หัสถา
 
1. นายสมพาน  เที่ยงธรรม
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนนท์ธิฌา  ทรัพย์ทองเปลว
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ดวงแสง
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นายจิรศักดิ์  ใจเรือง
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริยากรณ์  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงสุมิลตรา  พันธ์ลักษ์
 
1. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
2. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามาศ  ทับทะมาศ
2. นายศักดิ์ศรี  บุรีแสง
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  อัฐแป
2. เด็กหญิงปณัฐฐา  สารทอง
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิตยา  ชัยวงค์ษา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์โสภา
 
1. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
2. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อัฐแป
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วุฒะนา
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นายบุญเลิศ  พลชลี
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคำแก้ว  บุญเลิศ
2. นางสาวพัชรินทร์  ใจดี
 
1. นายจิรศักดิ์  ใจเรือง
2. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงยลดา  ดวงศรี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นางวงษ์
3. เด็กชายเจตริน  ทองเพ็ชร
 
1. นายทศพล  แก้วอาษา
2. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปานตะวัน  ดวงจันทร์
2. นายศรชัย  มะลิวงค์
3. นายไชยวัฒน์  สุทธิสน
 
1. นายทศพล  แก้วอาษา
2. นายจักรกฤษณ์  โพธิวัฒน์
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ประเสริฐชาติ
2. เด็กหญิงชนากานต์  ดาเชิงเขา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนดี
4. เด็กชายพิพัฒน์  ทองกล่ำ
5. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีโวหะ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ใจเรือง
 
1. นายบุญเลิศ  พลชลี
2. นางปัชชา  รัตนพร
3. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวการะเกศ  สมใจ
2. นางสาวนภา  ใสปาน
3. นางสาวภริตา  ประเสริฐ์ชาติ
4. นางสาวภัทรานิฐน์  คำงาม
5. นางสาววันวิสา  คะนะมา
6. นางสาวอรอนงค์รดี  พลเยี่ยม
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา  รัตนพร
3. นางสมใจ  เคารพ
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  คูณสม
2. เด็กหญิงบุษบา  ติงสะ
3. เด็กหญิงสุชาดา  จรเด็จ
 
1. นางสมใจ  เคารพ
2. นางลักษณา  นัทธี
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงษ์นรัตน์  ใจเรือง
2. นายรัฐพล  คำมา
3. นางสาวศุภรัตน์  ศรีสะอาด
 
1. นางสมใจ  เคารพ
2. นางลักษณา  นัทธี
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชนาถ  นาคนวล
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  สนิทสนม
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  หงค์งาม
 
1. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
2. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์นภา  ชัยวงษ์ษา
2. นางสาวภัทติยา  สายตั้ง
3. นางสาวโสรญา  แกชวดดง
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรนนท์  วิไล
2. เด็กชายภูวนาท  ประทุมวงษ์
3. เด็กชายภูวเดช  สิงห์ไกร
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา  รัตนพร
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาพร  ละเลิศ
2. นางสาวพรสวรรค์  จิบจันทร์
3. นางสาวสุนิตา  ตามแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา  รัตนพร
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาสุนี  ห่อชื่อ
2. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  คำเพ็ชร
3. เด็กหญิงอภิชญา  แสงเพชร
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.17 ทอง 5 1. นายจารุภัทร  สุนันท์
2. นางสาวนวธิดา  แสนหูม
3. นางสาวเกษฎาภรณ์  ทองหลอม
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีราพร  พนะสัน
2. เด็กหญิงลลิตา  บุตรทอง
3. เด็กหญิงเกวลิน  สายสังข์
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร