สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยคุณ
 
1. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุมัทนา  ศรีหาเวช
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลวรินทร์  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 1. นางสาวสุนันทา  กรินชัย
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรพล  ครองยุติ
 
1. นางสมจิต  พ่วงจีน
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพุทธิดา  เฉลิมพงษ์
2. เด็กหญิงวรรษมน  มาสุข
3. เด็กหญิงศิริประภา  คำเลื่อม
 
1. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์
2. นางสาคร  จันดาบุตร
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.03 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิ่งดาว  กันภักดี
2. นางสาวธัญญารัตน์  เติบโต
3. นางสาวปภาวี  ศรีดาพรหม
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
2. นางสาคร  จันดาบุตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์สมัย  ใจมั่น
2. เด็กหญิงมิตรธิดา  สันทวี
 
1. นางสมจิต  พ่วงจีน
2. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง 4 1. นางสาวธัญญารัตน์  วรรณทวี
2. นายภูริเดช  คำแฝง
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
2. นางสาคร  จันดาบุตร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายปาร์มเมฆ  พรมสิงห์
 
1. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุดาวรรณ  นิลริ
 
1. นางสาวสริดา  จำปาหอม
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงชฎาพร  บุญเพิ่ม
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุขชาติ
3. เด็กชายภูชิต  คำกิ่ง
 
1. นางสาวอัมพร  โกศล
2. นางปวีณา  กระจัดกลาง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวรุ่งทิวา  สีหาบุตร
2. นางสาวศรัญญา  กุลบุญญา
3. นางสาวสุดาลักษณ์  บุญสร้อย
 
1. นางสาวสิริยาพร  บุษบิน
2. นางปวีณา  กระจัดกลาง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิรติพงษ์  วงศ์สุธา
2. เด็กชายศุภชัย  เจริญสุข
 
1. นายราม  โสวัน
2. นายภิญโญ  คำนาโฮม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมัฌชิมา  กองชิต
2. นายสุทธิชาติ  ชาภักดี
 
1. นายราม  โสวัน
2. นายภิญโญ  คำนาโฮม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงกิตติยา  บุญไฮ้
 
1. นางสาวอัมพร  โกศล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศุกิจพร  คำกิ่ง
 
1. นางปวีณา  กระจัดกลาง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แจ่มเชื้อ
2. เด็กชายอธิพันธ์  รัศมี
3. เด็กหญิงอพิยา  มาหา
 
1. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์
2. นางรัตติยา  ตุ้มอ่อน
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 4 1. นายธวัชชัย   ลูกรัตน์
2. นางสาวนิตยา   สุขชาติ
3. นางสาวบุตรธิดา  ไชยคุณ
 
1. นางประภัสสร  โทแสง
2. นางสาวมาริษา  พานจันทร์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิริยาพร  กันหาสุข
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สลักคำ
3. เด็กหญิงเสาวภาค  พละศักดิ์
 
1. นางสุกิจ  ชาภักดี
2. นางบุษบา  แสงศิริ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวขนิษฐา  พรมลา
2. นางสาววาสนา  ไชยคุณ
3. นางสาวเอมอร  ศรีกาลัง
 
1. นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์
2. นางสาวมาริษา  พานจันทร์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงนฤมล  คำเพราะ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พลขันธ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  ไชยทอง
 
1. นางเกษร  เจริญตา
2. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐริกา  วอทอง
2. นายพิษณุ  ไชยโคตร
3. นายศิลา  ทองสุ
 
1. นายนิวัฒน์  ประสานพันธ์
2. นายทธ  ทองภามี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิตตา  สินไชย
2. เด็กชายสัญญา  แต้มทอง
3. เด็กหญิงสิริโสภา  สมใจ
 
1. นางคมคิด  ศรีสุข
2. นางสาวพิชญธิดา  ศรีบุญ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายประสิทธิ์  สีมา
2. นายพงศกร  ธนะศรี
3. นางสาวสาวิตรี  ใจทอง
 
1. นายมานะ  แสงศิริ
2. นางบุษบา  แสงศิริ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอาทิตย์  ศรีคำ
2. เด็กชายเกรียงไกร  ใสดี
 
1. นางเกษร  เจริญตา
2. นายไหว  เจริญตา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนัดดา  บุตรโท
2. นางสาวศิริขวัญ  ทองมี
 
1. นายอนุศิษฎ์  โกศล
2. นางคมคิด  ศรีสุข
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74.61 เงิน 4 1. เด็กชายณรงศ์ศักดิ์  แก้วบุญคำ
2. เด็กชายทาระเทพ  เอกทัน
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภานุพงศ์  โทแจ่ม
2. เด็กชายอาทิตย์  บุญเลิศ
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรา  จอมใส
2. เด็กหญิงณัทฐิยา  รุณเจริญ
3. เด็กหญิงปรียานัน  งามศิริ
4. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  จันทร์หอม
5. เด็กหญิงวิจิตรา  ยุทธพันธ์
 
1. นางคัคนางค์  พื้นผา
2. นางสาววันวิสา  ประสพสุข
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.8 เงิน 6 1. นางสาวฐิติกา  จันหอม
2. นางสาวดวงผกา  พุทธรัตน์
3. นางสาวศิลารัตน์  แจ่มเชื้อ
4. นางสาวสุธาศิณี  งามศรี
5. นางสาวแคนวิภา  บุญเชิญ
 
1. นายอาคเนย์  มีคุณ
2. นางประไพ  หาไชย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงใหญ่
2. เด็กหญิงนฤมล  วงค์คำจันทร์
3. เด็กชายนิมิตร  เสาเวียง
4. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  กิ่งของ
5. เด็กหญิงอวัสดา  น้อยวรรณ
 
1. นายธนวัฒน์  แสงตะวัน
2. นายอาคเนย์  มีคุณ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.83 เงิน 8 1. นางสาวปภาวดี  สร้อยรอด
2. นางสาวศิริรัตน์  ศรจิตร
3. นางสาวสาริกา  พละศักดิ์
4. นางสาวสุภาพร  บุญรินทร์
5. นางสาวอัญชนา  สืบหล้า
 
1. นายชนะพล  เนตรแก้ว
2. นางประไพ  หาไชย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงรัศมี  ปัดถา
3. เด็กหญิงสุธิดา  จันพูล
4. เด็กหญิงอมรทิพย์  จุลเหลา
5. เด็กหญิงเพชรทวี  สีสาลี
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
2. นายอาคเนย์  มีคุณ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  จันทง
2. นายกัณตภณ  ชูวา
3. นายจักรกฤษ  บัวลา
4. นางสาวชุติมา  เชื้อลี
5. นางสาวมณีรัตน์  คูณสว่าง
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
2. นายอาคเนย์  มีคุณ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 9 1. เด็กหญิงประภัสสร  ตะจันดา
2. เด็กชายไชยา  ชาภักดี
 
1. นางประไพ  หาไชย
2. นางสาววันวิสา  ประสพสุข
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสถิตย์  จอมใส
2. เด็กหญิงอรญา  บุญไฮ้
 
1. นายอาคเนย์  มีคุณ
2. นางคัคนางค์  พื้นผา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทศพร  วงค์เศษ
2. นายธวัชชัย  พิมษ์พงศ์
3. นายธีระพงษ์  คำภูบาล
4. นางสาวปิยดา  พิลาดี
5. นางสาววนิดา  ยาเคน
6. นางสาววิลาวัลย์  พิมพา
7. นายสนธยา  บัวลา
8. นางสาวสิริกร  สืบหล้า
9. นายสุธิพงศ์  ศรีหอม
10. นางสาวสุพัตรา  ภาวัน
 
1. นายอาคเนย์  มีคุณ
2. นางประไพ  หาไชย
3. นางคัคนางค์  พื้นผา
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พันธ์งาม
2. เด็กชายวุฒิชัย  เวียงคำ
 
1. นายวัชระ  กันทะวงษ์
2. นายประจักษ์  สะอาด
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภริตา  บานชื่น
2. นางสาวศิริพัฒน์  วอทอง
 
1. นายพัชระ  วงค์เจริญ
2. นายสัญญา  ศรีสุข
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาววัลภา  พรหมบุตร
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวอรพรรณ  ปัญญาใส
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายหัสตชา  ป้องสิงห์
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงดวงนภา  ปัสราษฎร์
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สลักคำ
2. เด็กหญิงสุภัทรชา  กล้าหาญ
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
2. นางสาวดวงตา  ท้าวด่อน
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 6 1. เด็กชายวรเมธ  อำนวยโภชน์
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวอติกานต์  เทนสุนา
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยภักดิ์
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  ครองยุติ
3. เด็กหญิงรักษิณา  อาจเอี่ยม
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
2. นางบุษบา  แสงศิริ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศธร  พันเหนือ
2. นายวรเดช  แก้วคำรอด
3. นายไวยชยัญต์  ไชยภักดี
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ยิ้มเกิด
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  ศรีจันทร์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนุชา  ศรีผ่องใส่
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายวิษณุ  สืบหล้า
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  ศรีจันทร์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธราเทพ  โยธาวงษ์
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  ศรีจันทร์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุจิรา  ประสานตรี
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  ศรีจันทร์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ละชินลา
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนราชันย์  สารบรรณ
2. นายปฏิภาณ  ประจักษ์จิตร
3. นายสุนัน  สูงยิ่ง
4. นายอธิปไตย์  คำศรี
5. นายไชยกรานท์  เจือทอง
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
2. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
3. นายศักดิ์ณรงค์  ศรีจันทร์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เจียระเนีย
2. นางสาวดวงนภา  เนตรแก้ว
3. นายวันชัย  ทิพโพธ์
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
2. นายศักดิ์ณรงค์  ศรีจันทร์
3. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
4. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
5. นายประเสริฐ  บุญพอ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายสุรจักร์  แม่นทอง
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.3 ทอง 4 1. นายนนทวุฒิ  ศรีภักดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิ่มนวล  อุตพยอม
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.75 ทอง 7 1. นางสาวพิจิตรา  แก้วสุวรรณ
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกาญจนา  พิมพ์ชัย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัฐฎาภรณ์  บุญเริ่ม
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนมวรรณ  โอชารส
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติ  จำอินทร์
2. เด็กหญิงจันจิรา  ไชยคุณ
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  งานศิริ
4. เด็กชายฐากูร  หมื่นสุข
5. เด็กชายณัชพล  อารีย์
6. เด็กชายณัชพล  อารี
7. เด็กหญิงดุสิตา  กาญกล้า
8. เด็กชายนครินทร์  แท่งเงิน
9. เด็กชายนวพล  คุณศิริ
10. เด็กหญิงนิราวรรณ  บัวเผื่อน
11. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไชยคุณ
12. เด็กหญิงพนมวรรณ  โอชารส
13. เด็กหญิงพนิดา  กาญกล้า
14. เด็กหญิงพรนภา  เพ็งแจ่ม
15. เด็กหญิงพัชนี  ไชยคุณ
16. เด็กหญิงพัชรินทร์  วงค์เทพ
17. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญสนอง
18. เด็กหญิงยุพา  มีกัลยา
19. เด็กชายรุ่งระวี  เสนะ
20. เด็กหญิงวรรณิภา  ศรีหาเวช
21. เด็กหญิงสมปรารถนา  สายจันทร์
22. เด็กหญิงสุธิดา  แสนสุข
23. เด็กหญิงสุภาพร  เรือนรส
24. เด็กหญิงสุภาวดี  คำกิ่ง
25. เด็กหญิงอรวรรณ  ใจทอง
26. เด็กชายอัษฎา  สุคนธรส
27. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วกันยา
28. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีพารา
29. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สีมา
30. เด็กชายเอกชัย  วรรณเวศ
31. เด็กหญิงแววมณี  วงศ์เทพ
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
2. นายสิริวัฒก์  แสงกล้า
3. นายศักดิ์ณรงค์  ศรีจันทร์
4. นางสาวกนกวรรณ   เคนสิน
5. นายประเสริฐ  บุญพอ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพานิดา   สีดา
2. นายรัฐมนูญ  รัตวาลย์
3. นางสาววริศรา   อำภะรัต
4. นางสาววิชิตา  เครือบุตร
5. นางสาวสุนันทา  แสงเดช
6. นางสาวอริยา  รักษาเชื้อ
 
1. นายประเสริฐ  บุญพอ
2. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
3. นางสาวจุไรรัตน์   แก้วอาษา
4. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวยุพารัตน์   จะโรนา
2. นางสาววรัญญา   บุญโชติ
3. นางสาววรุณยุภา   ทองสุ
4. นางสาวศศิประภา  ปัสราษฎร์
5. นางสาวอัญชุลีพร   ด้วงเผือก
6. นางสาวเบญจวรรณ   ครองยุติ
 
1. นายประเสริฐ  บุญพอ
2. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
3. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาษา
4. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 70.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติ  จำอินทร์
2. เด็กชายณัชพล  อารีย์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญสนอง
4. เด็กชายอัษฎา  สุคนธรส
5. เด็กชายเอกชัย  วรรณเวศ
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
2. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71.57 เงิน 5 1. เด็กหญิงนุศรา  พรมอารักษ์
 
1. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโสมสุดา  จิบจันทร์
 
1. นางอำนวย  ไชยชนะ
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  วอทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรุษยา  อัดโท
 
1. นางสาวอำนวย  ไชยชนะ
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62.88 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สายใหม่
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 4 1. นางสาวตะวันณี  กงล้อม
 
1. นางชนิดา  เนตรแก้ว
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64.3 ทองแดง 5 1. นางสาวกมลพรรณ  อินทรศวร
 
1. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดวงดาว  บุญเกิ่ง
2. นางสาวน้ำฝน  เหล่าจูม
3. นางสาวปุณยาพร  จันทร์สมโภชน์
4. นางสาวภัสรา  ประชาราษฎร์
5. นายภานุพงศ์  งามม้าว
 
1. นายอำนาจ  เส้นคราม
2. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  คำแพง
 
1. นางสาวมะณี  ศรีสันต์
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวปณิดา  กาหลง
 
1. นางสาวมะณี  ศรีสันต์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เผื่อแผ่
 
1. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปานตะวัน  สิงห์เสน
 
1. นายอำนาจ  เส้นคราม
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  คำหยาด
2. เด็กชายณัฐวัตร  ธรรมมา
 
1. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์
2. นางสาวดวงตา  ท้าวด่อน
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 11 1. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์หอม
2. นางสาวสุกานดา  เสารี
 
1. นางสาวมะณี  ศรีสันต์
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิภาณ  ประจักจิตร
2. นายปัฐวี  คำสิทธิ์
3. นายวัชรินทร์  จันทร์สิงห์
4. นายสุขสวัสดิ์  แต้มทอง
5. นายเจตอดุล  วามะสิงห์
6. นายเนติพงษ์   โพธิ์ขาว
 
1. นายทธ  ทองภามี
2. นายพิทยา  จันดาบุตร
3. นางสาวอมรา  โทนะพันธ์
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทิวากร  บุตรโท
2. เด็กหญิงนิรชา  บุญบู่
3. เด็กหญิงปรีญาภัทร  ยูที
4. เด็กหญิงสุทธิดา  สทอนเมือง
5. เด็กหญิงอารีญา  ภูมิสองชั้น
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  สุทธิวรรค
2. นายทองชัย  กอแก้ว
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิ่งนภา  ประชาราษฏร์
2. นางสาวดวงฤทัย  จุลหอม
3. นางสาวธนาภรณ์  บุญเพิ่ม
4. นางสาวนันท์ธิญาภรณ์  วงศ์ใหญ๋
5. นางสาวเบญจมาศ  ศรีพรม
 
1. นายทองชัย  กอแก้ว
2. นางบุษบา  แสงศิริ
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์พุ่ม
2. เด็กหญิงมัณฑนา  คำผุย
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  สิมมา
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  พิมพ์ไชย
2. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  เพ็ชรสุริยา
2. นายจารุพงศ์  จันพูล
3. นางสาวณัฏฐ์นรี  ไชยโย
 
1. นางสมจิต  พ่วงจีน
2. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยาณ๊   ปัสสาสุ
2. เด็กหญิงจิิราวรรณ  จิตรโสม
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญเริ่ม
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
2. นางสาวณิชาภัส  ประจญ
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมา  อุติลา
2. นางสาวปาริช่าติ  แสงกล้า
3. นางสาววรลักษณ์  จินประชา
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
2. นางสาวณิชาภัส  ประจญ
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจินดานุช  บุตรทอง
2. เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์เสน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
2. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธิญากร  คงนาค
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จิระนวคุณ
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  ขวัญยืน
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สิมโรง
 
1. นางสาวสริดา  จำปาหอม
2. นางสาวสิริยาพร  บุษบิน
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายประสิทธิ์  พลเสนา
 
1. นางสาวสริดา  จำปาหอม
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จั่วจันทึก
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงค์คำจันทร์
 
1. นางสาวสันธิฌา  สายจันทร์
2. นายพิทยา  จันดาบุตร
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเมธิณี  วงศ์สุธา
 
1. นางสาคร  จันดาบุตร
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญเริ่ม
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชัชรีญา  พลชัย
 
1. นางสาวสิริยาพร  บุษบิน
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  ทองสุข
2. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  พื้นพรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสัญญา  แต้มทอง
2. เด็กหญิงสิริโสภา  สมใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
2. นายเสฎฐวิทย์  จันทร์กอง
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวสุนิตา  ฝอดสูงเนิน
2. นางสาวอนุสรา  ประไวย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายพงศกร  จันหอม
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  จันทร์หอม
 
1. นายเสฎฐวิทย์  จันทร์กอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงชุติมา  วรรณณุวิน
2. เด็กหญิงธีรพัฒน์  ศิริบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิยา  วังสำเภา
2. เด็กหญิงภริตา  บุญนำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนนทพรรณ  ยอดใส
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทองสุข
 
1. นายเสฎฐวิทย์  จันทร์กอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาววิภาวรรณ  ราชโสภา
2. นายศุภชัย  บูรพา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายพิชิตชัย  ศิวินัย
2. นางสาวมนธิยา  มิ่งมะลี
 
1. นายเสฎฐวิทย์  จันทร์กอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวทรรศนีย์  พรมโยธา
2. นางสาวนันธิญา  โพธิ์ขาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขียวอ่อน
2. เด็กหญิงพนิดา  บุญเรืองศรี
3. เด็กชายภานุเดช  เกษี
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นายประจักษ์  สะอาด
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนะชัย  ทวีกาล
2. นายวิทยา  บุญจริง
3. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์ทง
 
1. นายไหว  เจริญตา
2. นางเกษร  เจริญตา
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงลาวรรณ  นาลาสาย
2. เด็กหญิงสุนิษา   มีมงคล
3. เด็กหญิงสุนิสา   โชติประเสริฐ
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นายประจักษ์  สะอาด
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายจีระพันธ์  หงษ์คำ
2. นายรัฐพงษ์  อัดโถ
3. นายวิชัย  มะโนไพร
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นายมานะ  แสงศิริ
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนองยาง
2. เด็กหญิงกุลชิดา  บุษดี
3. เด็กชายธนศักดิ์  ต้นจันดี
4. เด็กหญิงสายธาร  เบ้าคำ
5. เด็กหญิงสิรีธร  น่วมกลิ่น
6. เด็กหญิงอัมพวัน  ศรีหาบุตร
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางกัลยาณี  ไชยธรรม
3. นางสาวดวงตา  ท้าวด่อน
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยา  สีสันต์
2. นางสาวจันทนา  วงค์แก้ว
3. นางสาวจันทนี   วงค์แก้ว
4. นางสาวรัชนีภรณ์   ประสาน
5. นายหัสตชา  ป้องสิงห์
6. นางสาวไพรจิตร  สายสงวนวงศ์
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางกัลยาณี  ไชยธรรม
3. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คงแสนสี
2. เด็กหญิงนพเก้า  ปิ่นประไมย์
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีชารี
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นายมานะ  แสงศิริ
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวกมลชนก  เมืองจันทร์
2. นางสาวณัฐชนก  บุญรินทร์
3. นางสาวสุนันทา  สารวัน
 
1. นางบุณิกา  สุริยะลังกา
2. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระวัฒน์   โกศล
2. เด็กชายสุภิชัย   ภูนุพา
3. เด็กชายเจนณรงค์   สายคำ
 
1. นายสิริวัฒก์   แสงกล้า
2. นางสาวทิชากร   อาจเอี่ยม
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรัญญู  พุดช่อ
2. นายวุฒิศักดิ์  ภูนุพา
3. นายสิทธิศักดิ์   สุวรรณคำ
 
1. นายสิริวัฒก์   แสงกล้า
2. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดอนภูมา
2. เด็กหญิงสิริยากร  สีดา
3. เด็กหญิงเกษมณี  โจมสติ
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นายทองชัย  กอแก้ว
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดรุณี   จันทร์ทอน
2. นางสาวปวีณา  กล้าหาญ
3. นางสาวสินีนาฎ   เมอมะนา
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
2. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  ดอกดวง
2. เด็กหญิงพรชิตา  กงแก้ว
3. เด็กหญิงสาลินี  สุขชาติ
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางบุณิกา  สุริยะลังกา
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.67 ทอง 6 1. นางสาวทักษพร   อำภรัตน์
2. นางสาวนิภาวรรณ  สุวรรณเขต
3. นางสาวสมฤทัย  เจริญสุข
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
2. นางบุณิกา  สุริยะลังกา
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพันธิรา  ก้านทอง
2. เด็กหญิงวรรณษา  อินณรงค์
3. เด็กชายสรวิศ  จันประสิทธิ์
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางบุษบา  แสงศิริ
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวมานิสา  นิมาลา
2. นางสาวศิริรัตน์  แสวงวงค์
3. นางสาวอนุสรา  บุญพอ
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางบุษบา  แสงศิริ
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุญอุ้ม
2. เด็กหญิงปิ่นไพร  ปื้มหอม
3. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  วงษ์เศษ
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางกัลยาณี  ไชยธรรม
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิติยาพร  สิงห์ทอง
2. นางสาวประภาพร  บุญเพิ่ม
3. นางสาววัชราภรณ์  บุญเลิศ
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางกัลยาณี  ไชยธรรม
 
126 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพ็ญฤดี  สีเหลือง
 
1. นางสาวนาถยา  ไชยคุณ
 
127 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  บุญเพิ่ม
 
1. นางสาวดวงตา  ท้าวด่อน
 
128 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เครือบุตร
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  จันทรัตน์
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  คำนาโฮม
 
1. นางสาคร  จันดาบุตร
2. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์
 
129 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริลักษณ์  กินนารี
2. นางสาวสุพัฒศร  ศรีคำทา
3. นางสาวสุภาภรณ์  บุญประดิษฐ์
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
2. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
 
130 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนารัตน์  แก้วพันนัย
2. เด็กหญิงพัชริดา  ทาเงิน
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
2. นางสาวนฤมล  พื้นผา
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์ทอง
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิพาพร  แหบขุนทด
 
1. นายประเสริฐ  บุญพอ
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  โจมสติ
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เจียระเนีย
 
1. นางสาวกนกวรรณ   เคนสิน
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91 ทอง 4 1. นายภูธเนศ  สุขอ้วน
2. เด็กชายสุริยา  ชุมต้น
 
1. นายเสฎฐวิทย์  จันทร์กอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี