สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แจ่มเชื้อ
2. เด็กชายอธิพันธ์  รัศมี
3. เด็กหญิงอพิยา  มาหา
 
1. นางสุขกัญญา  ถุงทรัพย์
2. นางรัตติยา  ตุ้มอ่อน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 4 1. นายธวัชชัย   ลูกรัตน์
2. นางสาวนิตยา   สุขชาติ
3. นางสาวบุตรธิดา  ไชยคุณ
 
1. นางประภัสสร  โทแสง
2. นางสาวมาริษา  พานจันทร์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  คำหยาด
2. เด็กชายณัฐวัตร  ธรรมมา
 
1. นางสาวทรรศญา  พละศักดิ์
2. นางสาวดวงตา  ท้าวด่อน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 11 1. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์หอม
2. นางสาวสุกานดา  เสารี
 
1. นางสาวมะณี  ศรีสันต์